Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Opis:

Osvedčovanie podpisov na listinách  

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom námorníckou knižkou  alebo povolením na pobyt pre cudzinca;  skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Poplatok za osvedčenie podpisu: 2,00 € v hotovosti / 1 podpis.
Poplatok za osvedčenie podpisu + zviazanie: 4,00 € v hotovosti / 1 podpis.                                         


Osvedčovanie podpisu bezvládnym alebo hendikepovaným občanom:

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá zo zdravotných dôvodov sa nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mesta Hlohovec, môže sa osvedčenie vykonať na inom mieste. Mesto Hlohovec vychádza takýmto občanom v ústrety a osvedčenie na ich žiadosť vykonáva na inom dohodnutom mieste v nestránkové dni, t.j. v utorky a štvrtky. Žiadosť je možné nahlásiť na telefónnom čísle: 033/7368 252, pričom termín overenia podpisu bude dohodnutý individuálne v najbližšom možnom termíne.

Poplatok za osvedčenie podpisu: 4,00 € v hotovosti / 1 podpis.

 

Osvedčenie listín (fotokópie)
 

Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Občan predkladá originál listiny spolu  s jej fotokópiou a platný občiansky preukaz. Originál sa musí zhodovať s fotokópiou listiny.


Poplatok za overenie fotokópie listiny: 2,00 € v hotovosti/1 strana.
 

Mesto Hlohovec podľa zákona č. 599/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov nevykonáva osvedčenie:

  • listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
  • odpis alebo kópia občianskeho preukazu, vojenského preukazu, služobného preukazu alebo obdobného preukazu,
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou (napr. mapy, geodetické plány ap.),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku.

 

Súvisiace predpisy: zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
 

Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, Alena Lenčešová, tel. 033/ 7368 252, Klientske centrum, prízemie.


 


6873208

Úvodná stránka