Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Opatrovateľská služba

Opis:

Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:

  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.


Kto môže požiadať o poskytovanie opatrovateľskej služby

  • občan, ktorý má trvalý pobyt v meste Hlohovec a je podľa rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu odkázaný na pomoc inej osoby.


Komu nemožno poskytovať opatrovateľskú službu

  • osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  • osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,
  • osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
  • osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.


Postup pri konaní o odkázanosti na opatrovateľskú službu

občan s trvalým pobytom v meste Hlohovec na Oddelení sociálnych služieb Mestského úradu v Hlohovci obdrží nasledovné tlačivá:

(vypĺňa občan, ktorému sa má poskytovať sociálna služba, kde zaškrtne druh sociálnej služby – opatrovateľská služba a formu poskytovanej sociálnej služby –terénna),

(vypĺňa obvodný lekár a doloží odborné lekárske nálezy, posudky, výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiac. odt

 

Obe vypísané tlačivá občan doručí (osobne alebo poštou) na Mestský úrad v Hlohovci, na základe ktorých sa začne konanie vo veci odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Po zaevidovaní žiadosti sa následne vykoná posudková činnosť, ktorú vykonáva sociálny pracovník mesta a zdravotnícky pracovník v domácnosti žiadateľa, ktorého výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu.


Lehota na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu

  • do 30 dní


Úhrada za opatrovateľskú službu

Čas a miesto poskytovania opatrovateľskej služby

  • opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu určitú počas trvania podmienok na jej poskytovanie v zmysle zmluvy o poskytovaní  sociálnej služby, kde sa stanovuje počet hodín a rozsah poskytovania sociálnej služby,
  • opatrovateľská služba sa poskytuje opatrovaným prostredníctvom opatrovateliek v pracovných dňoch maximálne v počte hodín 7,5.


Ďalšie potrebné tlačivá:

Po splnení týchto úkonov mesto Hlohovec so žiadateľom uzatvorí „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa realizuje opatrovateľská služba.


Súvisiace predpisy:

Kontaktná osoba:

Odbor spoločenských služieb, Mgr. Lucia Krihová, 033/7910081, prízemie


 


6929904

Úvodná stránka