Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Ohlásenie udržiavacích prác

Opis:

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne.
Stavebník je povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie udržiavacích prác pri ktorých je potrebné ohlásenie a začať uskutočňovať tieto udržiavacie práce len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Potrebné je doložiť tieto doklady: doklad, ktorým sa preukazuje iné právo k stavbe ako vlastnícke, písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak práce uskutočňuje nájomca, rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava pri prácach na stavbe ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne, alebo jej ochrannom pásme.

Udržiavacími prácami pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie( bežné udržiavacie práce) sú najmä:

  • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
  • oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok obkladov stien, podláh a dlažby, komínov okien, dverí a schodiskových zábradlí,
  • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
  • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
  • maliarske a natieračské práce.

Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Súvisiace predpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

 

Poplatok: 10 eur pre fyzické osoby (zaplatiť v pokladni MsÚ, alebo na účet mesta),
                     30 eur pre právnicke osoby (zaplatiť v pokladni MsÚ, alebo na účet mesta).

Tlačivo:
Ohlásenie udržiavacích prác  docx     
Ohlásenie udržiavacích prác odt


Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Elena Hrušovská, t.č.: 033/7368216, II. poschodie, číslo dverí 212, elena.hrusovska@hlohovec.sk


 


6848968

Úvodná stránka