Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Ohlásenie stavebných úprav

Opis:

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Potrebné je doložiť tieto doklady:

doklad, ktorým sa preukazuje iné právo k stavbe ako vlastnícke, súhlas nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi, písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca, jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach, jednoduchý technický opis úprav, pri úpravách pamiatky alebo stavby v pamiatkovej zóne mesta a jej ochrannom pásme stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava.
Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Súvisiace predpisy: § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

 

Poplatok:     10 eur pre fyzické osoby
                     30 eur pre právnicke osoby

(je potrebné zaplatiť v hotovosti v pokladni MsÚ, Klientske centrum, Hlohovec, resp. prevodným príkazom, príp. poštovou poukážkou, pričom číslo účtu a variabilný symbol poskytne pracovník odboru výstavby osobne alebo na tel. č. 033/7368216).


Tlačivo:
Ohlásenie stavebných úprav docx   
Ohlásenie stavebných úprav odt


Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Elena Hrušovská, t.č.: 033/7368216, II. poschodie, číslo dverí 212, elena.hrusovska@hlohovec.sk
 


 


6848919

Úvodná stránka