Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Ohlásenie odstránenia drobnej stavby

Opis:

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie stavieb, ktoré nepodliehajú stavebnému   povoleniu.

Pri drobných stavbách ( § 55 odst.2 písm. b)) stavebného zákona a reklamných stavbách postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené. Potrebné je doložiť tieto doklady: doklad, ktorým sa preukazuje iné právo k pozemku alebo stavbe ako vlastnícke , technologický opis prác, alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby (pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba), rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

Súvisiace predpisy: § 88 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel

Tlačivo:
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby  (docx)
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby (odt)

Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Elena Hrušovská, t.č.: 033/7368216, II. poschodie, číslo dverí 212, elena.hrusovska@hlohovec.sk


 


6848963

Úvodná stránka