Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Ohlásenie drobnej stavby

Opis:

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Drobné stavby sú :

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 výška 5 m a nie sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky. stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne, stavby športových zariadení a pod.),
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 hĺbka 3 m ( napr. žumpa, pivnice),
 • stavby organizácii na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m ( napr. slady krmiva, náradia alebo hnojiva),
 • oplotenie,
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Potrebné doloženie dokladov:

 1. doklad, ktorým sa preukazuje iné právo k pozemku ako vlastnícke,
 2. súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi,
 3. jednoduchý situačný výkres (podľa katastrálnej mapy) s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb  a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach,
 4. jednoduchý technický opis stavby,
 5. vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu (pre prípojky stavieb a pozemkov),
 6. stanovisko Pozemkového a lesného odboru Trnava (pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde),
 7. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne),
 8. vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti(pri použití susedných nehnuteľností).

  Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Súvisiace predpisy: § 57 a §139b zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.


Správny poplatok: 

10eur pre fyzické osoby (zaplatiť v pokladni MsÚ, alebo na účet mesta).
 30 eur pre právnicke osoby (zaplatiť v pokladni MsÚ, alebo na účet mesta).

 80eur za ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby
                   a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia (zaplatiť v pokladni MsÚ, alebo na účet  mesta).


Tlačivo:
Ohlásenie drobnej stavby docx
Ohlásenie drobnej stavby odt
               
Kontaktná osoba: Odbor výstavby, Elena Hrušovská, t.č.: 033/7368216, II. poschodie, číslo dverí 212, e-mail: elena.hrusovska@hlohovec.sk


 


6937408

Úvodná stránka