Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odkúpenie (zámena) pozemkov vo vlastníctve mesta

Opis

K žiadosti o odkúpenie pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa, resp. pozemok, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva v presvedčení , že je v jeho vlastníctve a pri majetkovoprávnom usporiadaní (napr. pri dedičskom konaní, pri zámere odpredaja svojej nehnuteľnosti a pod.) zistí , že vlastnícky patrí mestu je povinný doložiť:

  • fotokópiu listu vlastníctva (postačuje aj výpis z kataster portálu)
  • grafické zobrazenie ( kópiu katastrálnej mapy resp. návrh geometrického plánu ) s vyznačením záberu pozemku, ktorý má byť predmetom odpredaja
  • zámer využitia odkupovaného pozemku s podrobným popisom a odôvodnením.

Pri zámere žiadateľa, odkúpiť pozemok, na ktorom má záujem realizovať svoj podnikateľský zámer je k žiadosti potrebné doložiť:

  • fotokópiu listu vlastníctva (postačuje aj výpis k kataster portálu)
  • grafické zobrazenie ( kópiu katastrálnej mapy resp. návrh geometrického plánu )
  • základnú zastavovaciu štúdiu,

Následne bude materiál predložený na rokovanie jednotlivým orgánom mesta so stanoviskom odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania (či je zámer v súlade s územným plánom mesta Hlohovec) pripadne so stanoviskami ostatných odborov.  MsZ schváli spôsob prevodu mestského majetku, resp. odporučí majetok ponechať vo vlastníctve mesta.

Súvisiace predpisy: Zásady hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec, § 9 a § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Tlačivo:
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemok, stavba) (docx),
odt
Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti (pozemok, stavba) (docx),
odt
Súhlas so spracovaním osobných údajov ( len fyzické osoby) (docx)
odt

Kontaktná osoba: Odbor majetku mesta, Ing. Beata Galgociová, t.č.: 033/7368256, kancelária č. 18 I. poschodie.


 


6848909

Úvodná stránka