Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odbor komunikácie a vonkajších vzťahov

 

Mgr. Zuzana Hrinková - Siebenštichová - referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu

Tel: 0915 852 942, č.dv. 6/1p

E-mail: media@hlohovec.sk zuzana.hrinkova@hlohovec.sk

Mgr. Kamila Navrátilová - referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu

Tel: 0907 948 157, č.dv. 6/1p

E-mail: kamila.navratilova@hlohovec.sk; zivotvhlohovci@gmail.com


 

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:
 

 

Komunikácia, vonkajšie vzťahy a propagácia

 

 • odbor riadený priamo primátorom mesta, bez určenia vedúceho odboru
 • organizuje a pripravuje informácie z oblasti činnosti orgánov mesta pre domácich a zahraničných novinárov
 • organizuje tlačové konferencie a vypracúva tlačové správy z oblasti činnosti samosprávy
 • vydáva stanoviská primátora
 • zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou, s partnerskými mestami, s obchodnými partnermi
 • informuje občanov mesta prostredníctvom mestskej tlače a ostatných informačných prostriedkov
 • zabezpečuje prenos informácií za mesto do združení, regiónov, štátnych orgánov a k zahraničným partnerom
 • koordinuje mediálne výstupy mestských rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta
 • zabezpečuje monitoring médií, sleduje masmédiá a tlač so zameraním na komunálnu politiku a problémy samosprávy, získava a analyzuje medializované informácie
 • pripravuje podklady pre verejné vystúpenia primátora
 • zabezpečuje a organizuje tuzemské a zahraničné návštevy v súlade s protokolom
 • organizuje a iniciuje zahraničné vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami
 • pripravuje podklady a zabezpečuje realizáciu vydávania propagačných a informačných materiálov mesta a usmerňuje ich použitie
 • zodpovedá za koordináciu a propagáciu kultúrnych aktivít v súčinnosti s organizáciami mesta (MsKC, HcTV)
 • zabezpečuje obsahovú koordináciu a editovanie facebooku mesta
 • koordinuje spracovanie informácií s cieľom propagácie činnosti jednotlivých odborov MsÚ a mestských organizácií na webovej stránke mesta Hlohovec
 • zabezpečuje propagačné predmety
 • organizuje činnosti v rámci družobných aktivit v súčinnosti s Odborom spoločenských služieb
 • zabezpečuje fotodokumentáciu mestských akcií, ich úpravu a archiváciu a aktuálne zaraďovanie na web stránku mesta
 • zodpovedá za zverejňovanie inzercií a ponúk mesta do médií
 • spracováva odpovede na podnety zo stránky Odkaz pre starostu (www.odkazprestarostu.sk)
 • spolupracuje s mestskými kultúrnymi a společenskými organizáciami, súkromnými iniciatívami, záujmovými združeniami a inými inštitúciami na území mesta zaoberajúcimi sa kultúrou a spoločenskými podujatiami
 • sleduje úroveň kultúrnych podujatí organizovaných mestskými kultúrnymi organizáciami
 • zabezpečuje napaľovanie reprezentačných CD, skenovanie a úpravu dokumentov
 • spolupracuje na komunikačnej stratégii mesta
 • zabezpečuje prípravu, tvorbu, vydávanie, distribúciu a archiváciu miestnej tlače Život v Hlohovci
 • zodpovedá za jazykovú a odbornú úroveň tlačovín mesta
 • graficky a technicky zabezpečuje rôzne tlačoviny pre potrebu Sekretariátu (pozvánky, dotazníky, pamätné listy,…)
 • materiálno-technická a organizačná podpora iných odborov pripravujúcich spoločenské podujatie, pracovné stretnutie alebo akciu
 • zabezpečuje ďalšie činnosti podľa pokynov primátora mesta.

 


6929944

Úvodná stránka