Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Voľné pracovné miesto - vedúci odboru výstavbyVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

VEDÚCI ODBORU VÝSTAVBY

MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - vedúci odboru ekonomnickéhoVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

VEDÚCI ODBORU EKONOMICKÉHO

MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Oznam o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - 24. 10. 2019Vytlačiť
 

O Z N A M


V zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva
mesta Hlohovec
dňa 24. októbra 2019, t. j. vo štvrtok o 14.00 h
v Hoteli Jeleň na Nám. sv. Michala v Hlohovci


Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Návrh Systému prestupného bývania pre mesto Hlohovec
4. Majetkovoprávne záležitosti – prevod, nadobudnutie nehnuteľného majetku, zmena uznesenia
5. Obchodná verejná súťaž – Mestská poliklinika Hlohovec, s. r. o. – predaj obchodného podielu a podnájom nebytových priestorov
6. Predloženie projektu: „Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo – II. etapa“ v rámci výzvy C1 MDaV SR
7. Záver
Touto cestou pozývame občanov na zasadnutie MsZ.
Priamy prenos z rokovania MsZ je možné sledovať na www.zastupitelstvo.sk.
____________________________________________________________________
V zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov návštevníkov zasadania Mestského zastupiteľstva V Hlohovci informujeme, že ich osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, fotografia a kamerový záznam – prevádzkovateľ Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509 môže spracúvať za účelom informovania verejnosti o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Hlohovci a za účelom vytvorenia kamerového záznamu, či fotografií zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hlohovci.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a i., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.hlohovec.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
Prevádzkovateľ: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509, telefón: +42133 7368111, fax: +42133 7423228, e-mail: msu@hlohovec.sk.
Zodpovedná osoba: kontakt - zodpovednaosoba@hlohovec.sk; tel. č. +421 33 7368 239


 
 

Dotazníkový prieskum – štúdie verejných priestorovVytlačiť
 

Mesto Hlohovec v spolupráci s architektonickým ateliérom ADIZ EU s.r.o. v týchto týždňoch spracováva dve štúdie verejných priestorov – na ul. Podzámska časť 3 a medzi ul. M.Bela - Manckovičova - Holleho (vyznačené na plagáte). Štúdia rieši návrh usporiadania jednotlivých funkcií v predmetnej lokalite - ako napr. parkovanie, chodníky, verejné osvetlenie, zelené plochy, ihriská, oddychové plochy.

 

Pozývame Vás, obyvateľov riešených lokalít, vyplniť dotazník k štúdii úpravy spomínaných verejných priestorov:

 

  1. Lokalita na ul. Podzámska časť 3. Dotazník je do 25.10. dostupný na stránke www.bit.do/podzamska
  2. Lokalita medzi ul. M.Bela - Manckovičova - Hollého. Dotazník je do 30.10. dostupný na stránke www.bit.do/bemaho

 

Vaše názory, postrehy a nápady sú pre nás dôležité. Výsledky prieskumu verejnej mienky nám pomôžu efektívne pristúpiť k finálnej podobe štúdií týkajúcej sa týchto lokalít, na základe požiadaviek Vás - občanov, ktorí tieto lokality využívate. Tieto štúdie budú pre mesto Hlohovec podkladom do budúcnosti pri jednotlivých realizáciách v riešených lokalitách.

 

Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu!

dotaznikovy_prieskum.jpg


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - 08.11.2019Vytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 08. 11. 2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.:

BALATON č. 2/BL, 2/VZ

BALATÓNSKA č. 1

ZÁMOK č. 1/ZA , 2, 2/VE, 3, 4, 4/VE, 5/Dl, 5/D2, 7, 8, 10

ŠOMODSKÁ č. 1, 1/VE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/OP, 15, 16, 18, 18/VE, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/OP, 25, 26, 27, 28, 28/VE, 28/VZ, 30, 30/BL, 30/VZ, 30/ZA, 31, 32, 32/VZ, 33, 34/OP,  5/-, 37/BL, 37/OP, 5068/13

 

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.


 
 

Voľné pracovné miesto - referent stavebného úraduVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

 v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

POHOVOR na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU MsÚ v Hlohovci

 Odbor výstavby

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 8. ročníkVytlačiť
 

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2019/2020 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 8. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

            - zdravý životný štýl

            - ako chcem tráviť voľný čas

            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

           V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, opäť s veľkým množstvom  výherných cien – chytré telefóny, powerbanky,  USB disky, trička s potlačou vlastnej práce.

1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 10 miest!

2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž,  zameraná na propagáciu projektu,        kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke  www.rodinabezcigariet.sk . Ohodnotí sa 10 miest!

Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile - RodinaBezCigariet. 

Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.

Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019 

Začiatok súťaže: 1. novembra 2019
Koniec súťaže: 11. januára 2020

 

plagat_rodina_bez_cigariet_8_rocnik_celoslovenska.jpg


 
 

Oznámenie o zrušení výberového konaniaVytlačiť
 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Mesto Hlohovec zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom v súlade s vyhlásenými podmienkami

RUŠÍ

 

výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca – Vedúceho odboru ekonomického vyhlásené dňa 18. 09. 2019.

                                                                                                            

Hlohovec, 10.10.2019

 

  Ing. Miroslav Kollár

  primátor mesta

 


 
 

POZOR na podomových pomocníkov v ŠulekoveVytlačiť
 

Mesto Hlohovec upozorňuje obyvateľov, najmä v mestskej časti Šulekovo, že sa tu pohybujú podomoví „pomocníci“, ktorí vám chcú pomôcť s úpravami a asfaltovaním príjazdových komunikácií k vašim nehnuteľnostiam.

Odvolávajú sa pritom na služby, ktoré súvisia s mestskými investičnými akciami.


Mesto Hlohovec neposkytuje tento typ služieb, ani nikoho nepoverilo, aby takéto služby pre mesto robil.


Vyzývame preto verejnosť, najmä starších ľudí, na opatrnosť.


 
 

Termíny jesenného zberu papiera na základných školách Vytlačiť
 

 

Termíny jesenného zberu papiera v základných školách

30. 9. – 31. 10. 2019

 

Základná škola

Termín

Podzámska

-

V. Šuleka

30. 9. - 4. 10. 2019

M. R. Štefánika

-

ZŠ sv. Jozefa

7. 10. - 11. 10. 2019

Koperníkova

14. 10. - 18. 10. 2019

A. Felcána

21. 10. - 25. 10. 2019

 

Termíny jesenného zberu papiera v materských školách

30. 9. – 31.10 2019

 

Základná škola

Termín

EP Vinohradská

7. 10. - 11. 10. 2019

MŠ Hollého

21. 10. - 25. 10. 2019

MŠ Kalinčiakova

+ EP Pribinova

30. 9. - 4. 10. 2019

MŠ Cirkevná

14. 10. – 18. 10. 2019

MŠ Šulekovo

zapojí sa do zberu v ZŠ V. Šuleka, t. j. 30. 9. - 4. 10. 2019

 

* MŠ Nábrežie a  EP Fraštacká zber neorganizujú


 
 
Položky 1-10 z 23


6941949

Úvodná stránka