Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Pozemky určené na náhradnú výsadbu

Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
(povinnosť obce v zmysle § 48 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

 

  1. pozemky v správe, alebo v majetku mesta (prednostne  pozemky,  na  ktorých  sa  doplňujú  dreviny  do stromoradí ulíc za  vyschnuté,  zlomené,  či  inak  nezvratne  poškodené  dreviny a  pozemky, na ktorých bol uskutočnený výrub, pokiaľ je tam  možné umiestniť náhradnú výsadbu)
  2. priemyselný park Horná Sihoť v Hlohovci, m.č. Šulekovo - pozemky parcelné č. 2670/28, 2670/1, 2673/5, 2670/4 a 2675
  3. park na ulici R. Dilonga - pozemok parcelné č. 162/1
  4. areál Zámockej záhrady Hlohovec - pozemky parcelné č. 5021/2, 5046 a 5048/1, po  nadobudnutí   právoplatnosti   stavebného   povolenia   projektu  ( Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: Revitalizácia Zámockej záhrady Hlohovec) Ing. Anny Dobruckej  
  5. pozemky v súkromnom vlastníctve právnických alebo fyzických osôb po ich súhlase

 


6941948

Úvodná stránka