Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odbor výstavby

 

- vedúca Odboru výstavby

Tel: 033/7368 214 - platné do 17.08.2019, č.dv. 211/2p

Tel: 0918 958 317 - platné od 17.08.2019

E-mail:

 

REFERÁT STAVEBNÉHO PORIADKU A ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA

 Elena Hrušovská - referentka pre ohlásenia stavieb a reklamy

Tel: 033/7368 216, č.dv. 212/2p

E-mail: elena.hrusovska@hlohovec.sk 

 Tatiana Kuklová - referentka pre ŠFRB

Tel: 033/7368 237, č. dv. 223/2p

E-mail: tatiana.kuklova@hlohovec.sk 

 Ing. Peter Dávidek - referent Stavebného úradu

Tel: 033/3813 374, č.dv. 207/2p

E-mail: peter.davidek@hlohovec.sk

  Vladimír Káčer - referent Stavebného úradu

Tel: 033/7910 082, č.dv. 207/2p

E-mail: vladimir.kacer@hlohovec.sk

 Ing. Henrieta Zlámalová - referent Stavebného úradu

Tel: 033/3815 680, č.dv. 207/2p

E-mail: henrieta.zlamalova@hlohovec.sk

 

 

REFERÁT INVESTÍCIÍ

 Andrej Daniš - referent pre investície

Tel: 033/7368 216, 0948 530 085, č.dv. 212/2p

E-mail: andrej.danis@hlohovec.sk 

 Ing. Igor Kováč - referent pre investície

Tel: 033/3817 980, č.dv. 212/2p

E-mail: igor.kovac@hlohovec.sk

 Ing. Pavol Zlámala - referent pre investície

Tel: 033/3817 980, č.dv. 212/2p

E-mail: pavol.zlamala@hlohovec.sk

 

REFERÁT DOPRAVY A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

 Ing. Ľuboš Hložka - referent pre dopravu a technickú infraštruktúru

Tel: 033/7368 211 , č.dv. 208/2p

E-mail: lubos.hlozka@hlohovec.sk

 Zlatica Procházková - referentka pre dopravu a technickú infraštruktúru

Tel: 033/3817 879 , č.dv. 208/2p

E-mail: zlatica.prochazkova@hlohovec.sk

Ing. Silvia Grossová  - referentka pre dopravu a technickú infraštruktúru

č.dv. 212/2p

E-mail: silvia.grossova@hlohovec.sk


 

ODBOR VÝSTAVBY

Odbor je orientovaný na výkon samosprávnych činností a prenesených pôsobností na úseku stavebného poriadku, štátneho fondu rozvoja bývania, investičnej činnosti, dopravy a technickej infraštruktúry.

 

Zabezpečuje úlohy prostredníctvom nasledujúcich organizačných zložiek:

Referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Stavebný úrad

 • zvoláva a vedie územné konania
 • vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia o využití územia v súlade s platnou legislatívou
 • vydáva rozhodnutia týkajúce sa ochrany dôležitých záujmov v území v súlade s platnou legislatívou
 • povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia v súlade s platnou legislatívou
 • rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vydaným územným rozhodnutiam
 • prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z územných konaní
 • zvoláva a vedie stavebné konania
 • vydáva stavebné povolenia na stavby každého druhu s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov
 • povoľuje zmenu stavby pred dokončením
 • podľa charakteru stavieb vykonáva kolaudačné konania
 • vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby
 • povoľuje zmeny v spôsobe užívania stavby, v jej prevádzkovom zariadení, v spôsobe alebo podstatnom rozšírení výroby
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav
 • rozhoduje o rozsahu oprávnenia pracovníkov stavebného úradu vstupovať na pozemky a stavby za účelom plnenia úloh podľa stavebného zákona
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
 • nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav
 • nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách
 • nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce
 • nariaďuje vypratanie stavby
 • vydáva súhlas k povoleniu na stavbu špeciálnym stavebným úradom
 • vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia
 • zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 • vykonáva činnosti spojené s vyvlastnením v zmysle ustanovení stavebného zákona
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným vydaným rozhodnutiam
 • rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich jeho činnosti
 • zasiela orgánom geodézie a kartografie príslušné rozhodnutia
 • vydáva ďalšie rozhodnutia v rozsahu pôsobnosti stavebného úradu
 • konzultuje a vykonáva poradenskú činnosť v oblasti Stavebného zákona a súvisiacich predpisov

Ohlásenia stavieb

 • povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce
 • prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu svojej pôsobnosti
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu povolení vrátane kompletnej spisovej agendy jednotlivých podaní

Reklamné stavby

 • povoľuje reklamné stavby v zmysle stavebného zákona alebo nariaďuje ich odstránenie
 • zvoláva a vedie konania, týkajúce sa schvaľovania reklamných stavieb
 • podľa charakteru stavieb vykonáva kolaudačné rozhodnutia
 • prejednáva priestupky a správne delikty v rozsahu svojej pôsobnosti
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti vlastným vydaným rozhodnutiam
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane kompletnej spisovej agendy jednotlivých podaní
 • koordinuje činnosť v oblasti reklamných stavieb na území mesta
 • zabezpečuje správu a kontrolu Mestského informačného systému
 • poskytuje súčinnosť pri správe Informačného systému podnikateľov podľa platnej zmluvy
 • vyjadruje sa k návrhom umiestnenia mobilných reklamných zariadení

 

Výkon štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej „ŠFRB“)

 • zabezpečuje odborné úlohy, vyžadujúce ovládanie legislatívy v oblasti poskytovania podpory z prostriedkov ŠFRB
 • poskytuje informácie o možnosti podpory zo ŠFRB
 • vedie evidenciu prijatých žiadostí, vedie korešpodenciu so žiadateľmi
 • overuje úplnosť náležitostí žiadostí a odstupuje žiadosti na ŠFRB k ďalšiemu vybavovaniu
 • vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou v zmysle platnej legislatívy

 

Referát investícií

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • zabezpečuje projektovú prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta Hlohovec v zmysle stavebného zákona a zákona o verejnom obstarávaní
 • zabezpečuje rekonštrukciu, modernizáciu a technické zhodnotenie objektov patriacich do majetku mesta
 • zabezpečuje inžiniersku činnosť súvisiacu s investičnou činnosťou mesta
 • vedie dokladovú časť stavieb
 • pripravuje podklady pre odúčtovanie stavieb a zaradenie do majetku mesta
 • zabezpečuje oceňovanie pripravovaných investičných zámerov
 • zabezpečuje technický a stavebný dozor pri investičnej činnosti mesta

 

Referát dopravy a technickej infraštruktúry

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • pripravuje plány dopravnej siete mesta
 • pripravuje koncepcie využitia dopravnej siete s ohľadom na mestskú autobusovú dopravu, cyklistov a peších
 • pripravuje koncepty plošného upokojenia dopravy vo väzbe na ozdravenie životného prostredia
 • podiela sa na tvorbe koncepčných dokumentov v oblasti dopravy
 • spolupracuje s mestskou políciou pri priestupkovom konaní v súvislosti s predmetnou problematikou
 • vypracováva rozhodnutia, vyplývajúce z cestného zákona
 • vyrubuje dane za záber verejného priestranstva
 • vedie konania vo veci pokút a priestupkov proti cestnému zákonu a stavebnému zákonu a vydáva rozhodnutia o uložení sankcií
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva a zabezpečuje ich následnú kontrolu
 • zabezpečuje projektovú dokumentáciu dopravných riešení a dopravného značenia
 •  vyjadruje sa k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska dopravy
 • vyjadruje sa k problematike v oblasti technickej infraštruktúry na území mesta v súčinnosti s jednotlivými správcami inžinierskych sietí a ostatnými odbormi MsÚ
 • vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
 • poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta
 • zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich zo stavebných konaní a konaní z cestného zákona
 • zabezpečuje riešenie problematiky MHD vo vzťahu s prepravcom a finančné vzťahy súvisiace s úhradou straty prepravcovi

 


6937360

Úvodná stránka