Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odbor majetku mesta

 

 Ing. Zuzana Nosková - vedúca Odboru majetku mesta

Tel: 033/7368 213 platné do 17.08.2019, č.dv. 19/1p

Tel: 0905 207 182 platné od 17.08.2019

E-mail: zuzana.noskova@hlohovec.sk

 

REFERÁT PREVÁDZKY, ÚDRŽBY, SPRÁVY A EVIDENCIE MAJETKU

 Ing. Beata Galgociová - referentka pre správu a evidenciu majetku

Tel: 033/7368 256, č.dv. 18/1p

E-mail: beata.galgociova@hlohovec.sk

 Mgr. Lenka Hrnčárová - referentka pre správu, prevádzku a evidenciu majetku

Tel: 033/3813 382, č.dv. 19/1p

E-mail: lenka.hrncarova@hlohovec.sk

 Ing. Mária Dutková - referentka pre správu majetku

Tel: 033/7368 234, č.dv. 17/1p

E-mail: maria.dutkova@hlohovec.sk

 Darina Varačková - referentka pre prevádzku a údržbu majetku

Tel: 033/7368 219, č.dv. 12/1p

E-mail: darina.varackova@hlohovec.sk

 

REFERÁT VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

 Katarína Landigová - referentka pre verejnoprospešné služby

Tel: 033/7368 227, č.dv. 16/1p

E-mail: katarina.landigova@hlohovec.sk

 Andrej Čulák - referent pre verejnoprospešné služby

Tel: 033/7368 227, mobil: 0917 461 415, č.dv. 16/1p

E-mail: andrej.culak@hlohovec.sk

 Ing. Ivan Pavelka - referent pre verejnoprospešné služby

Tel: 033/3817 880, č.dv. 17/1p

E-mail: ivan.pavelka@hlohovec.sk

 Patrik Harský - vodič, údržbár

 


 

ODBOR MAJETKU MESTA

Odbor je orientovaný na výkon činností a pôsobností na úseku správy, prevádzky, údržby a evidencie majetku mesta a zabezpečovania verejnoprospešných služieb.

Zabezpečuje úlohy prostredníctvom nasledujúcich organizačných zložiek:

Referát prevádzky, údržby, správy a evidencie majetku mesta

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Prevádzka majetku

 • zabezpečuje technickú prevádzku objektov MsÚ a mestskej polície
 • zodpovedá za ochranu majetku pred poškodením, resp. krádežami
 • zabezpečuje revízne spávy týkajúce sa prevádzky objektu MsÚ a MsP zabezpečuje technickú správu kancelárií okrem informačného systému a kancelárskej techniky (kopírovacie stroje)
 • vykonáva materiálovo-technické zabezpečenie pracovísk MsÚ
 • zabezpečuje čistenie a upratovanie priestorov MsÚ a MsP, dvora MsÚ a priľahlého chodníka pri MsÚ, prostredníctvom upratovačiek
 • zabezpečuje dopravné a telekomunikačné služby pre MsÚ a MsP

 

Autoprevádzka

 • vykonáva funkciu vodiča pre primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra a všetkých zamestnancov mesta na motorovom vozidle mesta Hlohovec
 • zabezpečuje opravu, údržbu a technické prehliadky vozidla a referentského vozidla MsÚ, udržuje ich v dobrom technickom stave
 • vedie evidenciu služobných ciest a používanie motorového vozidla
 • zabezpečuje voľby a referendá po technickej stránke
 • zabezpečuje drobné údržbárske práce na objekte MsÚ a MsP

 

Údržba majetku

 • zabezpečuje údržbu objektov MsÚ a MsP, vrátane projektovej prípravy a realizácie
 • zabezpečuje opravy a údržbu majetku mesta (opravy, čistenie a údržbu mobiláru, fontán, drobné murárske, stavebné, klampiarske a zámočnícke práce, kontrolu stavu detských ihrísk, operatívne označenie a opravu malých prepadlín dlažieb a malých výtlkov na komunikáciách, apod.)
 • zabezpečuje odborné prehliadky a odstraňovanie závad vyplývajúcich z odborných prehliadok

 

Správa majetku

 • zodpovedá za odbornú úroveň a súlad so zákonnými normami v príprave podkladov pre rozhodnutia primátora v majetkovo-právnej oblasti
 • pripravuje a predkladá materiály na rokovanie MsR a MsZ súvisiace s prevodom a nájmom majetku, jeho využívania a nakladania s majetkovými právami
 • vypracováva zmluvy o prevode majetku, zmluvy o zriadení vecného bremena, nájomné zmluvy a ich dodatky, príp. iné zmluvy v majetko-právnej oblasti
 • zodpovedá za odovzdanie uzatvorených zmlúv na evidenciu
 • zodpovedá za dodržiavanie zásad hospodárenia s majetkom mesta
 • zabezpečuje podklady k zvereniu majetku do správy mestským organizáciám
 • zabezpečuje kontrolu zmluvných podmienok na prenajatom majetku mesta
 • zabezpečuje rokovania s inými subjektami vo veciach majetko-právnych
 • vedie evidenciu platieb za predaný majetok
 • vedie evidenciu nájomných zmlúv a sleduje platby nájomného, vyzýva dlžníkov na úhradu nedoplatkov
 • každoročne k 31.12. zabezpečuje vykonanie inventarizácie majetku vo vlastníctve mesta po zaevidovaní všetkých zmien, ktoré boli v priebehu roka vykonané a zaznamenané v katastri nehnuteľností
 • zabezpečuje práce s vykonaním volieb a referenda, najmä činnosti spojené s ich financovaním

 

Evidencia majetku

 • vedie evidenciu nehnuteľného majetku mesta
 • vedie evidenciu hnuteľného majetku mesta
 • k evidencii majetku vedie celú technickú agendu
 • vyhľadáva majetok, ktorý v zmysle príslušného zákona prechádza na mesto

 

Referát verejnoprospešných služieb

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Verejnoprospešné služby

 • metodicky riadi, zabezpečuje finančné plnenie a kontroluje zabezpečovanie údržby majetku mesta - miestne komunikácie, chodníky, verejné priestranstvá, dopravné značenie, zastávky a čakárne mestskej hromadnej dopravy, detské ihriská, športoviská, úradné tabule, fontány, sochy a drobná architektúra, lavičky, zberné odpadové nádoby na uličné smeti, verejné osvetlenie, mestský rozhlas, cintorínske služby - poverenou mestskou organizáciou alebo zmluvnými partnermi
 • vykonáva finančné plnenie súvisiace so zmluvnými podmienkami na prenájom majetku vodovodov a kanalizácií, zabezpečuje inventarizáciu, vyraďovanie alebo zaraďovanie majetku z vodovodnej alebo kanalizačnej siete, financovanie a kontrolu nákupu jednotlivých technických zariadení vodovodnej alebo kanalizačnej siete.

 


6941956

Úvodná stránka