Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Nájom pozemkov vo vlastníctve mesta

Opis

K žiadosti o nájom pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa, resp. pozemok, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva v presvedčení , že je v jeho vlastníctve a pri majetkovoprávnom usporiadaní (napr. pri dedičskom konaní a pod.) zistí , že vlastnícky patrí mestu je povinný doložiť:

  • grafické zobrazenie ( kópiu katastrálnej mapy resp. návrh geometrického plánu ) s vyznačením záberu pozemku, ktorý má byť predmetom nájmu
  • zámer využitia pozemku s podrobným popisom a odôvodnením.

Pri zámere žiadateľa , prenajať pozemok na ktorom má záujem realizovať svoj podnikateľský zámer resp. prenajať pozemok z iného dôvodu, je k žiadosti potrebné doložiť:

  • grafické zobrazenie ( kópiu katastrálnej mapy resp. návrh geometrického plánu )
  • základnú zastavovaciu štúdiu, resp. podrobný popis budúceho využitia.

Pri nájmoch majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Prenájom takýmto spôsobom bude predložený na rokovanie jednotlivým orgánom mesta so stanoviskom odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania (či je zámer v súlade s územným plánom mesta Hlohovec) prípadne so stanoviskami ostatných odborných orgánov a to komisii ekonomickej, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb, MsR a MsZ, ktoré schváli resp. neschváli prenájom.


Súvisiace predpisy: Zásady hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec, § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Tlačivo:
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemok, stavba) (docx),
odt
Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti (pozemok, stavba) (docx),
odt
Súhlas so spracovaním osobných údajov ( len fyzické osoby) (docx)
odt

Kontaktná osoba: Odbor majetku mesta, Ing. Beata Galgociová, t.č.: 033/7368256, kancelária č. 18 I. poschodie.


 


6927883

Úvodná stránka