Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odbor životného prostredia

 

 Ing. Dagmar Petrovská - vedúca Odboru životného prostredia

Tel: 033/7368 205 - platné do 17.08.2019, č. dv. 221/2p

Tel: 0918 956 203 - platné od 17.08.2019

E-mail: dagmar.petrovska@hlohovec.sk

 

REFERÁT ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

 Mgr. Lucia Halásová   - referentka pre odpadové hospodárstvo

Tel: 033/7368 228, č.dv. 219/2p

E-mail: lucia.halasova@hlohovec.sk

Mgr. Jana Mesárošová - referentka pre odpadové hospodárstvo

č.dv. 220/2p

E-mail: jana.mesarosova@hlohovec.sk

 

REFERÁT PRE ZELEŇ, OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY

 Ing. Natália Foltinovičová PhD. - referentka pre zeleň, ochranu prírody a krajiny

Tel: 033/3813 385, č. dv. 220/2p

E-mail: natalia.foltinovicova@hlohovec.sk
 

 Ing. Štefan Surňák - referent pre zeleň, ochranu prírody a krajiny

Tel: 033/3813 389, č. dv. 220/2p

E-mail: stefan.surnak@hlohovec.sk

 

REFERÁT OSTATNÝCH ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 Ing. Dušan Kadlíček - referent pre životné prostredie

Tel: 033/3813 383, č.dv. 220/2p

E-mail: dusan.kadlicek@hlohovec.sk


 

ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odbor je orientovaný na výkon samosprávnych činností a prenesených pôsobností na úseku životného prostredia.

Zabezpečuje úlohy prostredníctvom nasledujúcich organizačných zložiek:

Referát odpadového hospodárstva

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • samostatne rieši odborné úlohy v oblasti odpadového hospodárstva
 • plní samosprávne funkcie mesta v oblasti odpadového hospodárstva, napr. vyjadrenia k programom odpadového hospodárstva a ich evidencia, vyjadrenia v konaniach k nakladaniu s nebezpečným odpadom, vyjadrenia k zámerom, návrhom, investičnej a podnikateľskej činnosti na úseku odpadového hospodárstva, evidencia údajov o komunálnom odpade a zberných nádobách, ohlasovacia povinnosť voči štátnej správe, atď.
 • pripravuje podklady, koordinuje, kontroluje, vykonáva odborný dozor, zabezpečovanie služieb na úseku odpadového hospodárstva, ktoré vykonávajú na území mesta zmluvní partneri
 • analyzuje a prejednáva cenové špecifikácie služieb a vývozné kalendáre, navrhované pre kalendárny rok zmluvnými partnermi
 • zabezpečuje správne nakladanie s komunálnym odpadom – skládkovaním a triedeným (separovaným) zberom, vrátane súvisiacich činností (napr. propagácia triedeného zberu, environmentálna výchova na školách a pod.)
 • zabezpečuje realizáciu a plnenie Programu odpadového hospodárstva mesta Hlohovec
 • kontroluje prevádzku Zberných dvorov
 • metodicky riadi a kontroluje procesy a práce spojené s kompostovaním odpadu zo zelene, ktoré sú zabezpečované poverenou mestskou organizáciou, príp. zmluvnými partnermi
 • eviduje a rieši likvidáciu nepovolených skládok na území mesta

 

Referát zelene a ochrany prírody a krajiny

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • samostatne rieši odborné úlohy v oblasti starostlivosti o zeleň a ochranu prírody a krajiny
 • plní samosprávne funkcie mesta v oblasti starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny
 • kontroluje a metodicky riadi zabezpečovanie verejnoprospešných služieb na úseku starostlivosti o verejnú zeleň (výsadbu, ošetrovanie a údržbu zelene parkov, cintorínov, sídlisk, alejí a uličných stromoradí, realizáciu a následnú údržbu sadovníckych úprav), ktoré vykonávajú na území mesta poverené mestské organizácie, príp. zmluvní partneri
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu na území mesta podľa platného pasportu zelene
 • zabezpečuje pasportizáciu a projekciu zelene v meste
 • vypracúva alebo zabezpečuje vypracovanie projektov výsadby zelene v meste alebo jeho častiach a ich realizáciu
 • prípravuje plány ošetrovania drevín, pripravuje sezónne plány na potrebu výpestkov a priesad kvetov
 • vykonáva celkovú inšpekčnú činnosť v správe zelene v meste (rekultivácie rozkopávok, kontrola dodávateľských firiem, riešenie havarijných stavov)
 • vyjadruje sa k projektovým dokumentáciam všetkých stupňov z hľadiska výsadby a údržby zelene, vrátane územných plánov
 • zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou
 • zabezpečuje vybavovanie žiadostí občanov mesta, vydáva rozhodnutie o výruboch, určuje náhradnú výsadbu v súlade so stanovenou koncepciou mestskej zelene, kontroluje jej realizáciu a údržbu
 • dáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine podľa platných právnych predpisov
 • vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním ním vydaných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
 • monitoruje problematiku ochrany fauny na území mesta a spracováva podnety pre príslušné orgány štátnej ochrany prírody

Referát ostatných zložiek životného prostredia

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Ochrana ovzdušia

 • zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti ochrany ovzdušia
 • zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia (povolenia, poplatky, evidencia, pokuty, kontrola, atď.)
 • vyjadruje sa k projektovým dokumentáciám všetkých stupňov z hľadiska ochrany ovzdušia,
 • vydáva rozhodnutie o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie

Vodné hospodárstvo

 • zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy na úseku ochrany vôd
 • zabezpečuje a plní výkon štátnej správy na úseku vodného hospodárstva a ochrany vôd, napr. vydáva povolenia na zriadenie studní, povoľuje odber a používanie povrchových vôd (nad rámec všeobecného používania), ako aj zriaďovanie, zmeny a zrušovanie vodohospodárskych diel súvisiacich s týmto odberom

Držanie psov, rybárstvo

 • vydáva VZN a zabezpečuje jeho kontrolu vo veci podmienok držania psov
 • zabezpečuje úlohy v zmysle platnej legislatívy v oblasti rybárstva a chovu psov

 

Čistota mesta

 • samostatne rieši odborné úlohy v oblasti čistoty mesta
 • kontroluje a metodicky riadi zabezpečovanie verejnoprospešných služieb na úseku čistoty mesta (čistenie a zametanie komunikácií, mostov, lávok a verejných priestranstiev, vrátane ich zimnej údržby), ktoré vykonávajú na území mesta zmluvní partneri
 • zabezpečuje deratizáciu v súlade s platnou legislatívou
 • zabezpečuje likvidáciu uhynutých zvierat z verejných priestranstiav a miestnych komunikácií

EIA

 • zabezpečuje kompetencie vo väzbe na zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)
 • zabezpečuje, plní a posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu v oblasti ochrany a tvorby ŽP, vrátane územných systémov ekologickej stability (ďalej „ÚSES“)

 

Environmentálna výchova

 • zabezpečuje osvetu a výchovu v oblasti ochrany ŽP pre obyvateľov mesta, žiakov materských, základných a stredných škôl
 • spolupracuje s komisiami MsZ, občanmi, občianskymi združeniami a iniciatívami, odbornou verejnosťou, mimovládnymi ochranárskymi organizáciami a pod.

 

Menšie obecné služby

 • zabezpečuje a organizuje menšie obecné služby prostredníctvom dlhodobo nezamestnaných občanov mesta
 • zabezpečuje prípravu zmlúv a zmluvné plnenie pre ÚPSVaR
 • vedie a odosiela štatistické hlásenia pre ÚPSVaR

 


6927810

Úvodná stránka