Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odbor spoločenských služieb

 

 Mgr. Ľubomíra Bečarovičová - vedúca Odboru spoločenských služieb

Tel: 033/7368 204 - platné do 17.08.2019, č.dv. 13/1p

Tel: 0918 956 509 - platné od 17.08.2019

E-mail: lubomira.becarovicova@hlohovec.sk

 

REFERÁT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 PhDr. Henrieta  Štefeková - referentka pre sociálne služby

Tel: 033/7368 208, prízemie

E-mail: henrieta.stefekova@hlohovec.sk
 

 Mgr. Lucia Krihová - referentka pre opatrovateľskú službu v domácnosti

Tel: 033/7910 081, dv.č. 14/1p

E-mail: lucia.krihova@hlohovec.sk
 

 Ing. Eva Fajtlová - referentka pre bytovú a nebytovú oblasť

Tel: 033/7368 208, prízemie

E-mail: eva.fajtlova@hlohovec.sk
 

 Mgr. Jaroslava Julenyová - terénna sociálna pracovníčka

Tel: 033/3813 999 , M.R. Štefánika 1, prízemie - vstup vedľa vchodu do MsÚ

E-mail: jaroslava.julenyova@hlohovec.sk
 

 Mgr. Jana Stankovičová - terénna sociálna pracovníčka

Tel: 033/3813 998, Šulekova 21, m. č. Šulekovo

E-mail: jana.stankovicova@hlohovec.sk
 

 Alan Le Van - terénny  pracovník

Tel: 033/3813 999, M.R. Štefánika 1, prízemie - vstup vedľa vchodu do MsÚ

E-mail: alan.levan@hlohovec.sk
 

 Erika Filipová - terénna pracovníčka

Tel: 033/3813 998, Šulekova 21, m. č. Šulekovo

E-mail: erika.filipova@hlohovec.sk
 

 Miloš Tarana - vodič sociálneho taxíka

Tel: 0905 225 500

 

REFERÁT KULTÚRY A ŠPORTU

 Zuzana Raciková - referentka pre kultúru a šport

Tel:  033/7368 226, dv.č. 14/1p

E-mail: zuzana.racikova@hlohovec.sk

 

REFERÁT PODNIKANIA

 Ing. Radoslava Božiková - referentka pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby

Tel: 033/7368 226 - platný do 17.08.2019, č.dv. 14/1p

Tel: 033/7368 204 - platný od 17.08.2019

E-mail: radoslava.bozikova@hlohovec.sk


 

ODBOR SPOLOČENSKÝCH SLUŽIEB

Zabezpečuje výkon samosprávy v oblasti sociálnych služieb, poskytuje sociálne služby prostredníctvom mestskej organizácie i v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb. Zabezpečuje prepravnú službu prostredníctvom sociálneho taxíka. Zabezpečuje terénnu sociálnu a terénnu prácu zameranú na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii. Zmierňuje dôsledky nepriaznivej sociálnej situácie, v ktorej sa obyvatelia mesta nachádzajú prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v domácnosti. Zabezpečuje úlohy v bytovej a nebytovej oblasti v spolupráci s mestskou organizáciou. Vytvára podmienky pre uspokojovanie potrieb občanov v oblasti kultúry, športu a zabezpečuje úlohy zverené mestu legislatívou v oblasti podnikania.

Ďalej zabezpečuje úlohy prostredníctvom nasledujúcich organizačných zložiek:

Referát sociálnych služieb

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Sociálna oblasť

 • vypracúva komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode
 • utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja a práce s komunitou
 • v správnom konaní rieši problematiku odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach sociálnych služieb, zániku odkázanosti na sociálnu službu, povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
 • vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • zabezpečuje informácie poskytovanie sociálnych služieb na území mesta, napr. v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, odľahčovacej služby, prepravnej služby, sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (ak sú v meste zriadené)
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo
 • poskytuje a zabezpečuje aj iné druhy sociálnej služby podľa zákona
 • pripravuje podklady k zriaďovaniu alebo zakladaniu zariadení sociálnych služieb
 • pripravuje podklady k zriaďovaniu, zakladaniu aj iných zariadení podľa zákona a kontroluje ich
 • vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby, rozhodnutí, prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode
 • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb
 • uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 • koordinuje, riadi a metodicky usmerňuje sociálnu pomoc a služby v zariadeniach sociálnych služieb zriadených mestom
 • pripravuje podklady k rozhodnutiu o jednorazovej dávke a vydáva uvedené rozhodnutia
 • poskytuje pomoc maloletým v naliehavých prípadoch
 • vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov pre všetky skupiny občanov v tiesni
 • spolupôsobí a spolupracuje pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • venuje osobitnú pozornosť rodinám s väčším počtom detí, rodinám neúplným, rodinám ohrozeným a narušeným rozvratom, osamelým tehotným ženám, potrebujúcim sociálnu pomoc
 • vykonáva v spolupráci s MsP bezpečnostné kontroly zamerané na občanov bez prístrešia
 • vykonáva funkciu osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi
 • vedie evidenciu nesvojprávnych občanov mesta, spolupracuje so súdom a ďalšími subjektami pri potrebných úkonoch
 • zabezpečuje a spoluvytvára podmienky pre záujmovú činnosť a kultúrno - spoločenské aktivity zdravotne postihnutých a starých občanov – seniorov
 • zabezpečuje agendu denných centier (Denné centrum Ruža, Bereksek, Peter majú schválený spoločný vlastný štatút)
 • spolupracuje s tretím sektorom
 • poskytuje pomoc a starostlivosť občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc v mimoriadnych životných situáciách (živelná pohroma, zaostalý spôsob života, nepriaznivá sociálna situácia)
 • poskytuje subjektom vyvíjajúcim sociálne a humanitárne aktivity v meste finančné dotácie na ich činnosť v súlade s platným VZN Mesta Hlohovec v kompetencii primátora alebo MsZ (po prejednaní v príslušnej komisii MsZ), komunikuje a spolupracuje s nimi
 • zabezpečuje pohreby občanov, ak nikto nezabezpečí ich pochovanie
 • zabezpečuje agendu pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky vo vzťahu k účelnému využívaniu prídavkov na deti (nákup tovaru prostredníctvom poukážok)
 • spolupracuje pri riešení problematiky sociálnej, zdravotníckej, humanitárnej a charitatívnej s príslušnou komisiou MsZ
 • vykonáva podľa potreby funkciu majetkového opatrovníka
 • spolupracuje so ZSS Harmónia, metodicky usmerňuje a vyhodnocuje jeho činnosť, žiada potrebné údaje

 

Prepravná služba

 • vykonáva funkciu vodiča na sociálnom taxíku - elektromobile mesta Hlohovec pre potreby klientov, na vozidle zabezpečuje údržbu, opravy a technické prehliadky, udržuje vozidlo v dobrom technickom stave
 • zabezpečuje evidenciu požiadaviek na prepravu klientov, vyhotovuje denný harmonogram a realizuje službu podľa požiadaviek klientov
 • zabezpečuje podklady k vyúčtovaniu spotreby elektrickej energie a ubehnutých km na sociálnom taxíku za príslušný kalendárny mesiac
 • zodpovedá za správny výber finančnej hotovosti z danej služby, financie odovzdáva poverenému pracovníkovi

Terénna sociálna práca

 • aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, odborne posudzuje ich životnú situáciu
 • poskytuje základné informácie v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby
 • vytvára plány práce s klientom a následne ich aj realizuje, poskytuje pomoc pri riešení osobných záležitostí
 • sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti
 • uplatňuje facilitáciu pri riešení konfliktov v lokalite, case management, zabezpečuje administratívne spracovanie výkonu svojej práce
 • koordinuje pracovné aktivity s nadriadenými zamestnancami a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami

 

Terénna práca

 • vykonáva asistenciu terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností
 • pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov, poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb
 • sprevádza klienta, prípravuje stretnutia s rodinami klientov, zabezpečuje priblíženie kultúrneho kontextu lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi
 • vytvára sociálne a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením terénneho sociálneho pracovníka
 • zabezpečuje administratívne spracovanie výkonu svojej práce
 • podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia
 • spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce, riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka

 

Opatrovateľská služba v domácnosti

 • zabezpečuje posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu, zánik odkázanosti na uvedenú sociálnu službu, odkázanosť pri zmene stupňa odkázanosti, povinnosti rodičov alebo deti platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
 • vypracováva a vyhotovuje posudky o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu
 • vedie evidenciu – posudkov a rozhodnutí, evidenciu prijímateľov sociálnych služieb
 • pripravuje podklady k uzatvoreniu zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a vypracováva zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • vedie register a presnú evidenciu opatrovaných občanov a opatrovateliek
 • vypracúva predpis úhrad za výkon opatrovateľskej služby a sleduje ich úhrady
 • organizačne zabezpečuje a metodicky usmerňuje poskytovanie opatrovateľskej služby i koordinovanie zamestnancov (opatrovateliek) poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných osôb
 • úzko spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami, štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie seniorov a zdravotne postihnutých občanov
 • vedie evidenciu dlžníkov v spolupráci s finančným referátom a postupuje včas príslušné doklady k vymáhaniu na právny referát
 • spracováva podklady k agende – úhrady poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu
 • odborne zabezpečuje základné sociálne poradenstvo a konzultačnú činnosť v sociálnej oblasti so zameraním najmä na seniorov a občanov so zdravotným postihnutím

 

Bytová a nebytová oblasť

 • spolupracuje so správcom bytového fondu (s Bytovým hospodárstvom Hlohovec s.r.o.) – vydáva stanoviská k príslušným žiadostiam
 • realizuje v spolupráci so správcom bytového fondu kontrolnú činnosť a dozor nad využívaním mestského bytového fondu
 • operatívne spolupracuje a napomáha riešiť v meste výnimočné situácie v bytovej oblasti (živelné pohromy, havárie a iné podobné udalosti v meste)
 • odborne spracováva a pripravuje komplexne podklady pre rozhodovanie vo veciach bytových v rozsahu kompetencií mesta, vyplývajúcich z príslušných zákonov a VZN mesta, spolupracuje s príslušnou komisiou pri MsZ – rieši žiadosti uchadzačov o pridelenie bytu, vyhotovuje poradovníky na pridelenie bytov
 • preveruje skutkový stav bývania uchadzačov o pridelenie bytu
 • vedie evidenciu a vykonáva aktualizáciu žiadostí o pridelenie mestského bytu
 • spolupracuje a zúčastňuje sa za mesto pri fyzickom vypratávaní mestských bytov
 • vytvára predpoklady pre spravodlivé riešenie zložitých bytových problémov obyvateľov mesta v súlade so zákonmi a platnými VZN, predkladá návrhy riešení
 • spolupracuje pri tvorbe VZN so správcom mestských bytov podľa potreby
 • vedie agendu služobných mestských bytov, spolupracuje pri tom s ostatnými odbornými zložkami MsÚ
 • zabezpečuje v spolupráci s inými odbormi prípravu koncepčných materiálov v oblasti bytovej politiky mesta
 • aplikuje nové právne predpisy, týkajúce sa bytovej problematiky v praxi
 • zabezpečuje agendu služobných bytov
 • zhromažďuje materiály týkajúce sa možnosti výstavby sociálnych, nájomných resp. iných bytov

ZPOZ

 • zabezpečuje prípravu a realizáciu občianskych obradov v meste (narodenia, pohreby, sobáše, výročia svadby) v zmysle platných zákonov a interných predpisov mesta

Referát kultúry a športu

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Kultúra

 • spolupracuje s mestskými kultúrnymi organizáciami, súkromnými iniciatívami, záujmovými združeniami a inými inštitúciami na území mesta zaoberajúcimi sa kultúrou
 • podporuje rozvoj mestských kultúrnych tradícií organizovaním kultúrnych podujatí ako aj prostredníctvom aktivít zabezpečovaných v spolupráci s mestskými kultúrnymi organizáciami
 • poskytuje poradenské služby pri vzniku nových kultúrnych iniciatív - združení detí a mládeže, ochotníckych súborov, tanečných a speváckych neformálnych skupín a pod. a pomáha vytvárať podmienky na ich činnosť
 • usmerňuje usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí a zhromaždení predovšetkým v oblasti plnenia ich povinností vyplývajúcich z platných právnych noriem
 • eviduje oznámenia o konaní verejných kultúrnych podujatí a zhromaždení
 • plní úlohy zverené mestu v oblasti kultúry zákonom (organizácia verejných kultúrnych podujatí, zhromažďovacie právo a pod.)
 • organizačne zabezpečuje kladenia vencov k pamätníkom pri príležitosti významých dní a výročí v dejinách mesta a Slovenskej republiky
 • vedie agendu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území mesta
 • administratívne zabezpečuje poskytovanie finančných dotácií pre subjekty z oblasti kultúry
 • pripravuje podklady pre vydávanie kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí
 • sleduje úroveň kultúrnych podujatí organizovaných mestskými kultúrnymi organizáciami
 • iniciuje nové formy kultúrnych aktivít, ktoré dotvárajú charakter mesta
 • spolupracuje s partnerskými mestami v oblasti kultúry
 • organizačne pomáha pri aktoch udeľovania rôznych ocenení
 • spolupracuje s organizáciami kolektívnej správy na výkon správy práv podľa autorského zákona

Šport

 • spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry
 • eviduje oznámenia o konaní verejných športových podujatí
 • spolupracuje pri organizovaní športových podujatí miestneho a regionálneho významu
 • utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých
 • podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov
 • administratívne zabezpečuje poskytovanie finančných dotácií pre športové kluby, telovýchovné jednoty a pod.
 • pripravuje podklady pre vydávanie kalendára športových podujatí
 • spolupracuje s partnerskými mestami v oblasti športu
 • spolupracuje s príslušnou komisiou MsZ
 • poskytuje poradenské služby pri zakladaní občianskych združení, neziskových organizácií a pod. zameraných na šport
 • zabezpečuje podujatia zamerané na oceňovanie najúpešnejších športovcov

 

Referát podnikania

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • vedie evidenciu podnikateľov a prevádzok na území mesta
 • eviduje oznámenia o prevádzkach na území mesta – zriadenie, rôzne zmeny a zrušenie
 • posudzuje otváracie hodiny prevádzok v meste v súlade s príslušným VZN
 • pripravuje mestskú legislatívu a regulatívy pre oblasť podnikania
 • zabezpečenie agendy v oblasti hazardných hier (podávanie žiadostí o udelenie individuálnej licencie, udeľovanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, zúčtovanie platieb, komplexné spracovanie agendy hazardných hier, odvody zo stávkových hier, odvody z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohier, výkon dozoru nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách)
 • vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov a vydáva osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka
 • spracováva stanoviská mesta k podnikateľskej činnosti podľa osobitných predpisov
 • spracováva povolenia na zriadenie trhových miest na území mesta
 • spracováva povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach – ambulantný predaj, predaj na trhoviskách a príležitostných trhoch
 • zabezpečuje stánkový predaj na akciách organizovaných mestom
 • rieši sťažnosti a petície z oblasti podnikania
 • je súčinný s referátom právnym pri riešení porušenia zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
 • vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu pôsobnosti referátu
 • spolupracuje s podnikateľskými subjektami a ďalšími inštitúciami s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu a jeho propagácie
 • organizuje stretnutia s podnikateľmi za účelom poskytnutia informácií a získania podnetov

 


6927894

Úvodná stránka