Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odbor organizačný a informatiky

 

 Ing. Štefan Herceg - vedúci Odboru organizačného a informatiky

Tel: 033/7368 225 - platné do 17.08.2019, č.d. 11/1p

Tel: 0918 940 822 - platné od 17.08.2019

E-mail: stefan.herceg@hlohovec.sk
 

REFERÁT ORGANIZAČNÝ

 Mgr. Miriama Haviarová - referentka registratúrneho strediska

Tel: 033/7368 240, č.dv. 203/2p

E-mail: miriama.kadlicova@hlohovec.sk

 Mgr. Alena Dulovcová - referentka pre organizačné zabezpečenie

Tel: 033/3815 517  č.dv. 203/2p

E-mail: alena.dulovcova@hlohovec.sk

 Bc. Ida Švrčková - referentka pre organizačné zabezpečenie

Tel: 033/7368 224, č.dv. 203/2p

E-mail: ida.svrckova@hlohovec.sk

 

REFERÁT INFORMATIKY

 Rastislav Barek - referent pre informatiku - informatik

Tel: 033/7368 222, č.d. 203/2p

E-mail: rastislav.barek@hlohovec.sk

 Ing. Ľubomír Škorec - referent pre informatiku - informatik

Tel: 033/7368 255, č.d. 203/2p

E-mail: lubomir.skorec@hlohovec.sk

 Ing. Lucia Vykopalová - referentka pre informatiku - správca webového sídla

Tel: 033/7368 220, č.d. 203/2p

E-mail: lucia.vykopalova@hlohovec.sk


 

ODBOR ORGANIZAČNÝ A INFORMATIKY

V súlade s internými predpismi a zákonmi zodpovedá za organizačné zabezpečenie chodu MsÚ a informačné technológie.

Referát organizačný

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Organizačné zabezpečenie

 • vedie evidenciu a zabezpečuje archiváciu VZN a príslušných dokumentov (návrh VZN, zverejnenie návrhu VZN, pripomienky, výsledné zvenie, zverejnenie výsledného znenie, materiál, výpis z uznesenia MsZ)
 • vedie evidenciu a zabezpečuje archiváciu interných predpisov mesta
 • vedie agendu knižnice MsÚ
 • vedie evidenciu zmlúv, priestupkov, sťažností a petícií, žiadostí a odpovedí na infozákon a používania pečiatok
 • zabezpečuje televízny prenos a zverejňovanie informácií z mesta, z rokovaní MsR a MsZ elektronickou formou
 • zverejňuje oznamy prostredníctvom mestských úradných tabúľ a sleduje aktuálnosť informácií v mestských úradných tabuliach
 • zverejňovanie informácie o uložení zásielok pre obyvateľov s trvalým pobytom evidovaným na Mesto Hlohovec
 • zabezpečuje zavádzanie e-governmentu na MsÚ, pripravuje a aktualizuje príslušné tlačivá a formuláre
 • organizačne zabezpečuje spracovávanie materiálov na rokovania MsR a MsZ, technicky spracováva materiály predkladané prednostom MsÚ, kompletizuje materiály predkladané ostatnými odbormi MsÚ, mestskými organizáciami, spracováva pozvánky na zasadnutia mestských orgánov a zabezpečuje zverejňovanie materiálov na webovom sídle mesta
 • vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí MsR a MsZ a zabezpečuje ich archiváciu
 • vedie evidenciu dochádzky poslancov na zasadnutia MsZ a evidenciu jednotlivých hlasovaní
 • vedie aktuálnu evidenciu zápisníc komisií MsZ, uznesení MsR a MsZ
 • vyhotovuje a doručuje uznesenia MsR a MsZ príslušným zamestnancom
 • zúčastňuje sa na rokovaniach MsR a MsZ, zabezpečuje účasť zamestnancov na rokovaniach MsR a MsZ
 • zabezpečuje obsluhu systému a hlasovacieho zariadenia HER v súčinnosti s odborom organizačným a informatiky
 • eviduje zoznamy členov jednotlivých komisií MsZ, poskytuje im potrebné informácie a zabezpečuje podklady pre výplatu ich odmien
 • organizačne zabezpečuje vyplácanie odmien za výkon funkcií poslancom MsZ a členom MsR.

Registratúrne stredisko

 • zabezpečuje spávu Registratúrneho strediska
 • evidencia, tvorba, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov, ich vyhľadávanie, zabezpečenie prístupu k nim a ich vyraďovanie
 • vedenie centrálneho denníka, menných indexov a ďalšie náležitosti vyplývajúce z registratúrneho poriadku
 • usmerňovanie a koordinácia jednotlivých organizačných zložiek MsÚ a MsP, prípadne mestských organizácií z hľadiska úlohy garanta pre moduly písomnosti a registratúrne stredisko
 • archivovanie spisových materiálov v súlade s registratúrnymi smernicami – Registratúrny poriadok a Registratúrny plán mesta Hlohovec
 • príprava, spracovanie a zmeny interných smerníc v oblasti registratúry, registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
 • zabezpečovanie ďalších činnosti registratúrneho strediska a plnenie úloh vyplývajúcich z registratúrneho poriadku

 

Referát informatiky

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Rozvoj mestského informačného systému (MIS)

 • zabezpečenie správy a rozvoja mestského informačného systému ako celku
 • tvorba IT koncepcií v súlade najlepšími praktikami a s rozvojovými trendmi v informačných technológiách
 • súlad s platnou legislatívou pre podporu procesov MsÚ (MsP)
 • koordinácia s ostatnou informačnou sústavou štátnej správy a inými organizáciami z hľadiska zabezpečenia potrieb mesta

 

Správa licenčného softvéru a databáz

 • zabezpečenie konfigurácie používateľského databázového prostredia
 • systémová údržba a monitorovanie prevádzky serverov, databáz, databázových aplikácii
 • plánovanie údržby a správy prístupových práv užívateľov do databáz
 • archivovanie dát v databázach
 • integrácia na štátne registre (koordinácia zavádzania eGovernmentu - elektronické služby v integrácii na BackOffice MsÚ)

 

Správa aplikačného programového vybavenia

 • zabezpečenie prevádzky BackOffice (CG ISS, CG Portál ISS, CG eGOV) MsÚ a MsP
 • správa systému, prideľovanie práv, evidencia aplikácii
 • správa požiadaviek a chýb jednotlivých aplikácii
 • základné zaškoľovanie zamestnancov na prácu s novým programovým vybavením
 • tlač hromadných dát podľa požiadaviek jednotlivých odborov alebo úloh mesta (voľby, referendum, ankety ...)

 

Správa web - aplikácii

 • zabezpečovanie prevádzky, správy a inovácii web - aplikácii
 • rozvoj a správa webového sídla (webová stránka mesta)
 • rozvoj a správa Intranetového portálu

 

Správa IKT techniky

 • zabezpečenie správy, rozvoja a využívania výpočtovej a komunikačnej techniky /HW/
 • nákup, správa, konfigurovanie počítačov, tlačiarní a ďalších IT komponentov
 • správa systému, ovládače, aktualizácie, prideľovanie práv
 • správa a prevádzka kopírovacích strojov

 

Správa LAN

 • správa počítačovej siete LAN, VPN
 • údržba a monitorovanie siete a sieťových aplikácii
 • prevádzka wifi - siete (privátna aj verejná)

 

Bezpečnostná politika

 • tvorba bezpečnosti prístupu k dátam
 • zodpovednosť za užívanie programového vybavenia v súlade s legislatívou a ochranou autorských práv
 • uskutočňovanie návrhov a spôsobov ochrany IS
 • konfigurácia antivírovej ochrany siete a jej komponentov
 • zálohovanie
 • súčinnosť pri zabezpečovaní agendy ochrany osobných údajov (Bezpečnostný projekt)

 

Doplnkové IT služby

 • zabezpečenie prevádzky doplnkových IT služieb
 • správa dochádzkového systému
 • správa elektronického bezpečnostného systému budovy MsÚ
 • správa hlasovacieho zariadenia HER (s účasťou na zastupiteľstvách)
 • správa telekomunikačných služieb a telefónnych koncových zariadení
 • správa IT dokumentácie a programového vybavenia
 • príprava a obsluha prezentačnej techniky

 


6927750

Úvodná stránka