Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Miestny poplatok za rozvoj

Na základe VZN mesta Hlohovec č. 203/2017 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré nadobúda účinnosť od 1. 1. 2018, mesto Hlohovec vyberá miestny poplatok za rozvoj.

VZN bolo prijaté v zmysle zákona NR SR č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 375/2016 Z.z.

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce

  • na ktorú je vydané stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba,
  • ktorá je ohlásená stavebnému úradu,
  • na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
  • ktorá je dodatočne povolená,

ktorej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

Predmetom poplatku budú stavby povolené na základe stavebných povolení, ktoré nadobudnú právoplatnosť 1.1.2018 a neskôr.

Predmetom poplatku budú i stavby, pri ktorých deň ohlásenia stavby stavebnému úradu je 1.1.2018 a neskôr. § 4 zák. 447/2015 Z.z.

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

Poplatník je povinný oznámiť Mestu Hlohovec najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa účelu využitia podlahovej plochy, ak má stavba slúžiť na viaceré účely.

Sadzby miestneho poplatku za  rozvoj  v katastrálnom území  Hlohovec a katastrálnom území Šulekovo sa ustanovujú v nasledovnej výške za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení:
 

Druh stavby

Sadzby poplatku

a)  stavby na bývanie

3,- €

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie  vrátane stavieb na vlastnú administratívu                                                                     

 

10,- €

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

 

35,- €

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

 

10,- €

e) ostatné stavby

10,- €

 

Poplatok sa vypočíta ako súčin základu poplatku (výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, t.j. súčet výmery všetkých miestností nadzemnej časti stavby) znížený o 60 m2 a sadzby poplatku platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti.

Poplatok Mesto Hlohovec vyrubí rozhodnutím.  Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Mesto Hlohovec môže na základe žiadosti poplatníka povoliť platenie poplatku v splátkach.

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj ustanovuje aj výnimky zo spoplatnenia stavieb, ktorých sa uvedený poplatok  netýka. Predmetom poplatku za  rozvoj  nie je:

  • údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,
  • drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2,
  • stavby uvedené v 3 ods. 3 písm. d) zák. 447/2015 Z.z.

 

Neprehliadnite:
Zákon č. 447/2015 o miestnom poplatku za  rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 


 


6848930

Úvodná stránka