Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Miestny poplatok za komunálne odpady

Opis:

Mesto Hlohovec vyberá miestny poplatok za komunálne odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 236/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

Každú zmenu, ktorá u poplatníka nastane v priebehu roka, je poplatník povinný oznámiť správcovi poplatku (Mesto Hlohovec) do 30 dní odo dňa, kedy skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti nastali.

Spôsob zberu komunálnych odpadov

Sadzba poplatku za komunálne odpady

Poplatok za komunálne odpady vyrubí správca poplatku rozhodnutím a zašle poplatníkovi opakovaným doručením doručenkou do vlastných rúk. V prípade, že poplatník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne  si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa poplatník o uložení nedozvedel. Úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady môže poplatník poukázať viacerými spôsobmi, t.j. prevodom na účet, prostredníctvom poštovej poukážky alebo priamo v pokladni MsÚ, kde je potrebné predložiť rozhodnutie s vygenerovaným čiarovým kódom.

Zníženie alebo odpustenie poplatku:

V prípade, že poplatník sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Hlohovec viac ako 90 dní v zdaňovacom období, správca poplatku môže na základe žiadosti poplatníka doloženej príslušnými potvrdeniami v zmysle citovaného VZN poplatok znížiť alebo odpustiť. Konkrétne podmienky a podklady na odpustenie alebo zníženie poplatku určuje  Článok 9 cit. VZN.

Spoločná zberná nádoba

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (maximálne však trom) umožňuje správca poplatku uzavrieť dohodu o spoločnom užívaní zbernej nádoby.

Súvisiace predpisy: zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o miestnych daniach") a s použitím zákona  NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) a Všeobecne záväzného nariadenia č. 236/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Tlačivá:

Oznámenie - priznanie k miestnemu poplatku za komunálne odpady -docx
Oznámenie - odt
Dohoda o spoločnom užívaní smetnej nádoby - docx
Dohoda - odt
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady - docx
Žiadosť - odt
Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady alebo jeho pomernej časti - PO a FO - docx
Žiadosť - odt
Žiadosť vlastníka nehnuteľnosti o vyrúbenie poplatku - docx
Žiadosť- odt
Žiadosť o preúčtovanie preplatku miestneho poplatku za komunálne odpady - docx
Žiadosť- odt


Kontaktná osoba: Odbor ekonomický, referát daní a poplatkov - Mária Šinková, Miroslava Chovancová, Mgr. Magdaléna Gajdošová 033/7368 232, II. poschodie, číslo dverí 213.


 


6849526

Úvodná stránka