Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Zberný dvor I., Šulekovo

Zberný dvor - Hlohovec - m.č. Šulekovo, ul. Priemyselná

 

Prevádzkovateľ:
Zberný dvorFCC Hlohovec, s.r.o.
Šoltésova 22
920 01 Hlohovec
Kont.osoba: Zuzana Rajnohová
Tel. +421 (0) 33 7301 456
email: hlohovec@fcc-group.sk

Prevádzkové hodiny - zberný dvor
Pondelok – Piatok
11.30 – 18.00 hod.
Sobota
8.00 – 15.30 hod.

 

V štátne sviatky je  Zberný dvor zatvorený. 

 

Je zakázané ukladať odpady pred zberným dvorom mimo prevádzkových hodín. Zberný dvor je monitorovaný kamerovým systémom prevádzkovaným Mestskou políciou Hlohovec.

 

Uloženie odpadu pred zberný dvor mimo prevádzkových hodín je priestupkom podľa § 115 ods.1 písm. a) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s výškou pokuty až do 1500 €.
 

Stručné pravidlá odovzdávania odpadov na zberné dvory:

  1. Zberné dvory slúžia len pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Hlohovec a pre zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
  2. Na zbernom dvore sa neodoberá zmesový komunálny odpad a pneumatiky.
  3. Na zberné dvory odovzdávajte odpady utriedené podľa druhov a s minimalizovaným objemom.

Celý popis systému zberu odpadov na území mesta Hlohoveca  je uvedený tu.

 

Drobné stavebné odpady

Drobné stavebné odpady je možné odovzdávať len v Zbernom dvore I. ulica Priemyselná Hlohovec, m. č. Šulekovo, kde je nainštalovaná plošinová váha.  Drobné stavebné odpady môžu obyvatelia mesta odovzdať v Zbernom dvore I. v čase otváracích hodín, kde po odvážení drobných stavebných odpadov, je povinný pracovníkovi zberného dvora zaplatiť poplatok vo výške 0,025 € za 1 kg odpadu. Pracovník vystaví občanovi doklad o zaplatení príslušného poplatku.   

 

Dôležité upozornenie:

Pri odovzdávaní odpadu do Zberného dvora je potrebné preukázať sa osobne občianskym preukazom alebo potvrdením o úhrade miestneho poplatku za komunálne odpady. Odovzdanie odpadu na iný než vlastný občiansky preukaz nebude umožnené.

- veľkorozmerný a veľkoobjemný odpad (napr. nábytok, sedačky, postele a pod.) je potrebné v zbernom dvore odovzdať v rozobratom resp. demontovanom stave !!!!!

 

Biologicky rozložiteľný odpad

Biologicky rozložiteľný odpad je možné odovzdať na zberných dvoroch celoročne. Pre efektívne využitie kapacity kontajnerov určených na tento druh odpadu, žiadame obyvateľov orezy a konáre narezať na maximálnu dĺžku 1,5 m a zviazať textilným materiálom (nie drôtom).  Odpad, ktorý nebude upravený predpísaným spôsobom, je obsluha zberného dvora oprávnená neprevziať.
 


 
Priloha_c_1_k_VZN_o_nakladani_s_KO_a_DSO_I.pdf(77 kB)Zberný dvor I. - odoberané druhy odpadov


6927735

Úvodná stránka