Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Miestny poplatok za drobné stavebné odpady

Opis:

Od 1.1.2016 vyberá Mesto Hlohovec miestny poplatok za drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle VZN č. 236/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Spôsob zberu drobných stavebných odpadov

Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady


Poplatok za komunálne odpady určí správca poplatku pri každom odovzdaní drobných stavebných odpadov na zbernom dvore v Šulekove na základe hmotnosti drobných stavebných odpadov .

Úhrada poplatku za drobné stavebné odpady sa uskutočňuje hotovostným spôsobom priamo na zbernom dvore.


Súvisiace predpisy: zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o miestnych daniach") a s použitím zákona  NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) a VZN č. 236/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Informácie podajú: Odbor ekonomický, referát daní a poplatkov - Mária Šinková, Miroslava Chovancová, Mgr. Magdaléna Gajdošová, tel. číslo 033/7368 232, II. poschodie, číslo dverí 213

Adresa zberných dvorov:

Priemyselná ulica, Hlohovec, m.č. Šulekovo

Zberný dvor na Šoltésovej ul.


 


6927816

Úvodná stránka