Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Miestny poplatok za drobné stavebné odpady

Opis:

Od 1.1.2016 vyberá Mesto Hlohovec miestny poplatok za drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v zmysle VZN č. 150/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (účinnosť od 1.1.2016)


Spôsob zberu drobných stavebných odpadov

Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady


Poplatok za komunálne odpady určí správca poplatku pri každom odovzdaní drobných stavebných odpadov na zbernom dvore v Šulekove na základe hmotnosti drobných stavebných odpadov .

Úhrada poplatku za drobné stavebné odpady sa uskutočňuje hotovostným spôsobom priamo na zbernom dvore.


Súvisiace predpisy: zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o miestnych daniach") a s použitím zákona  NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok ) a VZN č. 150/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Informácie podajú: Odbor ekonomický, referát daní a poplatkov - Miroslava Chovancová, Mgr. Magdaléna Gajdošová, tel. číslo 033/7368 232, II. poschodie, číslo dverí 213

Adresa zberných dvorov:

Priemyselná ulica, Hlohovec, m.č. Šulekovo

Zberný dvor na Šoltésovej ul.


 


5770979

Úvodná stránka