Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Sekretariát

 

Mgr. Oľga Nikodemová, MBA - vedúca Sekretariátu

Tel: 033/7368 101, 0905 989 472, č.dv. 4/1p

E-mail: sekretariat@hlohovec.sk olga.nikodemova@hlohovec.sk

 

Kristína Hodulová - referentka, sekretárka

Tel: 033/7368 101, č.dv. 4/1p

E-mail: sekretariat@hlohovec.sk kristina.hodulova@hlohovec.sk

 

Ing. Marián Spál - referent civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, ochrany pre požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Tel: 033/7368 215, č.dv. 12/1p

E-mail: marian.spal@hlohovec.sk

 

Mária Gážiová - referentka pre mzdy, odmeňovanie a motiváciu

Tel: 033/7368 223, č.dv. 205/2p

E-mail: maria.gaziova@hlohovec.sk

Ing. Daniela Šuláková - referentka pre personalistiku

Tel: 033/7368 223, č.dv. 205/2p

E-mail: daniela.sulakova@hlohovec.sk

Ing. Beáta Chochlíková - referentka pre personalistiku

Tel:  033/7368 223 - platné do 17.08.2019, č.dv. 205/2p

Tel: 033/7368102 - platné od 17.08.2019

E-mail: beata.chochlikova@hlohovec.sk

 

 Ing. Martina Miklovičová - referentka pre verejné obstarávanie

Tel: 033/3813 384, č. dv. 15/1p

E-mail: martina.miklovicova@hlohovec.sk

 


 

Náplň činnosti Sekretariátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 

Sekretariát

 • vykonáva všetky organizačné, administratívne a informačné práce Sekretariátu
 • zodpovedá za registratúru úseku primátora a prednostu, eviduje došlé a odoslané písomnosti
 • zabezpečuje organizáciu a koordináciu pracovných stretnutí primátora a prednostu
 • organizuje styk s verejnosťou, so zástupcami samosprávy iných miest a obcí, zástupcami štátnych orgánov, organizácií, občianskych združení a iných právnických subjektov
 • sleduje, eviduje a zhromažďuje podklady k rokovaniam primátora mesta a prednostu
 • eviduje a sleduje zoznam rozhodnutí, úloh a terminovník primátora mesta a prednostu
 • vedie evidenciu agendy podľa potreby a pokynov primátora a prednostu
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z písomného a osobného styku obyvateľov a organizácií s primátorom mesta a prednostom
 • administratívne spracováva spisovú agendu a poštu vybavovanú primátorom mesta a prednostom
 • vykonáva hospodársku agendu primátora a prednostu, sklad propagačných predmetov
 • zabezpečuje tuzemské a zahraničné služobné cesty primátora mesta a prednostu
 • zabezpečuje obsluhu pri návštevách u primátora mesta a prednostu
 • zodpovedá sa úschovu štandard mesta a kroniky
 • zabezpečuje archiváciu kroniky mesta a prístup k nahliadnutiu do kroniky v zmysle schváleného Štatútu kroniky mesta
 • vedie centrálnu evidenciu príkazov primátora a metodických pokynov primátora a určuje im poradové čísla a zverejňuje ich na intranete prostredníctvom referátu informatiky
 • vedie centrálnu evidenciu príkazov prednostu a metodických pokynov prednostu, určuje im poradové čísla a zverejňuje ich na intranete prostredníctvom referátu informatiky
 • organizuje a koordinuje využívanie referentského vozidla MsÚ podľa požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek MsÚ, zabezpečuje koordináciu pracovnej činnosti vodiča MsÚ
 • zabezpečuje organizovanie porád prednostu (pozvánka, zápisnice, kontrola úloh)
 • zabezpečuje prijímanie stránok, oficiálnych hostí, návštev a pod.
 • zabezpečuje korešpondenciu s ústrednými orgánmi, s orgánmi štátnej správy a inými organizáciami a inštitúciami
 • zabezpečuje distribúciu podpísanej korešpondencie jednotlivým organizačným zložkám MsÚ
 • zabezpečuje ďalšie činnosti podľa pokynov primátora mesta a prednostu

 

Verejné obstarávanie

 • realizuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác
 • realizuje obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska
 • vykonáva elektronické aukcie a spolupracuje pri ich organizovaní
 • pripravuje plán verejného obstarávania za MsÚ
 • metodicky usmerňuje zamestnancov mestského úradu v oblasti verejného obstarávania
 • vedie evidenciu zákaziek verejného obstarávania
 • plní povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie vyplývajúce zo zákona
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušnej legislatívy

 

Personalistika

 • vedie osobné spisy zamestnancov a vykonáva ich správu
 • vedie agendu žiadostí o zamestnanie
 • zabezpečuje prípravu obsadenia voľného pracovného miesta
 • zabezpečuje činnosti spojené so vznikom a ukončením pracovného pomeru
 • zabezpečuje personálne a ostatné záležitosti spojené s vykonávaním práce na základe dohôd o vykonaní práce, o pracovnej činnosti, o brigádnickej práci študentov - spojené so vznikom a ukončením pracovného pomeru
 • vedie Katalóg pracovných miest s popisom pracovných činností a zabezpečuje jeho aktualizáciu v súčinnosti s vedúcimi odborov
 • zabezpečuje realizáciu zmien v organizačnom poriadku a organizačnej štruktúre
 • podieľa sa na tvorbe nového organizačného poriadku a organizačnej štruktúry
 • zabezpečuje spracovanie interných predpisov súvisiacich s personálnou agendou
 • vedie agendu stravných lístkov v ISS
 • zabezpečuje evidenciu dochádzok zamestnancov, evidenciu absencií, neprítomnosti a dovoleniek
 • vedie evidenciu domácich a zahraničných služobných ciest zamestnancov
 • zabezpečuje likvidáciu cestovných výdavkov v zmysle zákona o cestovných náhradách
 • spracováva žiadosti o ročné zúčtovanie ako podklad pre referenta pre mzdy, vydáva potvrdenie o ročnom zúčtovaní zamestnancom pri skončení pracovného pomeru
 • spracováva štatistické výkazy, reporting, odborné prehľady a hlásenia v oblasti personalistiky
 • na požiadanie nadriadeného zamestnanca vyhotovuje potrebné analýzy, správy a vyhodnotenia v oblasti personalistiky
 • zabezpečuje archiváciu personálnych a mzdových záležitostí zamestnancov v zmysle platných predpisov
 • podieľa sa na riešení pracovno-právnych problémov
 • vedie evidenciu účasti zamestnancov na odbornom vzdelávaní a sprístupňuje ju všetkým zamestnancom
 • zabezpečuje prihlásenie zamestnanca na školenie a vypracovanie podkladov k úhrade
 • organizuje vzdelávacie programy a tréningy zamestnancov
 • komunikuje s úradmi a poisťovňami v rozsahu personálnej agendy, odosiela žiadosti o vyrovnanie pohľadávok a záväzkov voči poisťovniam a ÚPSVaR
 • vytvára podmienky pre sociálny program zamestnancov v spolupráci s odborovou organizáciou SLOVES v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy
 • zastupuje referenta pre mzdy počas jeho neprítomnosti
 • vedie príslušnú štatistiku, zostavuje odborné prehľady a hlásenia na sociálnu a zdravotné poisťovne
 • zabezpečuje agendu rekreačných poukazov

 

Mzdy, odmeňovanie a motivácia

 • spracováva podklady k vyplácaniu miezd a využitím programového vybavenia
 • zabezpečuje kompletné spracovanie miezd zamestnancov, vrátane odvodov poistného a dane zo mzdy a ročného zúčtovania dane
 • zabezpečuje likvidáciu nemocenských dávok, odovzdáva príslušnú dokumentáciu a podklady pre vyplatenie dávok Sociálnej poisťovni
 • vykonáva zrážky z miezd zamestnancov mesta
 • spracováva štatistické výkazy, reporting, odborné prehľady a hlásenia v oblasti miezd
 • na požiadanie nadriadeného zamestnanca vyhotovuje potrebné analýzy, správy a vyhodnotenia v oblasti miezd
 • zabezpečuje archiváciu mzdových záležitostí zamestnancov v zmysle platných predpisov v súčinnosti s referentom registratúrneho strediska
 • v zmysle príslušného zákona o odmeňovaní a odmeňovacieho poriadku mesta pripravuje podklady k stanoveniu platov zamestnancov a spracováva platové dekréty zamestnancov
 • zabezpečuje mzdové a ostatné záležitosti spojené s vykonávaním práce na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti, resp. dohôd o brigádnickej práci študentov
 • zabezpečuje spracovanie interných predpisov súvisiacich so mzdovou agendou
 • komunikuje s úradmi a poisťovňami v rozsahu mzdovej agendy, zabezpečuje tlač a odosielanie výkazov do poisťovní, spracúva a odosiela evidenčné listy dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne
 • vykonáva zúčtovanie odmien poslancov MsZ, členov MsR, komisií MsZ, odmien členov volebných a referendových komisií a ďalších odmien v súlade s príslušnými predpismi
 • zabezpečuje podklady (mesačné výkazy) pre referenta MsP v súvislosti s výkonom chránenej dielne na MsP
 • zabezpečuje nahrávanie harmonogramu MsP do ISS, jeho kontrolu a opravu, nahrávanie dochádzky a príplatkov mestkých policajtov
 • zabezpečuje agendu stravných lískov
 • zabezpečuje tlač a distribúciu výplatných pások zamestnacom
 • zabezpečuje uzavretie mesiaca v ISS v oblasti mzdovej agendy
 • zabezpečuje tlač a kontrolu mzdových listov
 • zabezpečuje spracovanie, kontrolu a odosielanie platobných poukazov a výkazov do učtárne
 • vykonáva ročné zúčtovanie
 • vytvára podmienky pre sociálny program zamestnancov v spolupráci s odborovou organizáciou SLOVES v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy
 • zabezpečuje správu dát v informačnom systéme, ktorý používa pre svoju agendu
 • zastupuje referenta pre personalistiku počas jeho neprítomnosti

 

Civilná ochrana, krízové riadenie, hospodárska mobilizácia, obrana štátu, ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej „CO, KR, HM, OŠ, OPP, BOZP“)

 • zabezpečuje úlohy súvisiace s organizovaním civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a úlohy úseku obrany štátu, ochrany pred požiarmi a BOZP v podmienkach mesta Hlohovec
 • spracováva plány ochrany obyvateľov, zoznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok a informuje obyvateľov o postupe pri riešení mimo- riadnych situácií
 • vypracováva a vedie ďalšie plány a dokumentáciu súvisiacu s ochranou obyvateľstva pred následkami živelných pohrôm, priemyselných havárií a pod.
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s riadením a organizovaním prípravy obyvateľstva na civilnú ochranu
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré mestu ako samosprávnemu územnému celku vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi
 • vykonáva funkciu bezpečnostného technika
 • vykonáva funkciu technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • kontroluje aktuálnosť odborných prehliadok, v prípade zistených nedostatkov informuje primátora a prednostu MsÚ
 • vydáva súhlas mesta s vykonaním ohňostrojných prác podľa platných právnych predpisov
 • zabezpečuje ďalšie činnosti podľa pokynov primátora mesta a prednostu MsÚ

 


6941867

Úvodná stránka