Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Primátor mesta

PRIMÁTOR MESTA

 Ing. Miroslav Kollár - primátor mesta

Tel: 033/7368 101, č.dv. 4/1p

E-mail: primator@hlohovec.sk


 

Primátor mesta

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon. 

 

Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca mestského zastupiteľstva,
 • zamestnanca mesta,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona.

Primátor:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva mestskú správu,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,

Primátor je štatutárnym orgánom obce. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa pravidiel určených zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a organizačným a rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva.

Platobné pomery primátora upravuje osobitný zákon.

Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak:

 • poruší nariadenie,
 • neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
 • nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

Mandát primátora zaniká:

 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa mandátu,
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 • vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,
 • v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie primátora s funkciami určenými podľa osobitného zákona,
 • ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
 • smrťou,
 • zrušením mesta.

Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však doručením Mestskému úradu v Hlohovci. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.


 


6941901

Úvodná stránka