Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Prepravná služba

Opis sociálnej služby

Druh sociálnej služby: prepravná služba

Forma sociálnej služby: terénna

Cieľ: poskytovanie prepravnej služby je skvalitnenie kvality života, ale aj sociálna inklúžia, teda začlenenie prijímateľov tejto služby do spoločnosti

Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s  ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Terénna sociálna služba sa poskytuje osobne v jej prirodzenom sociálnom prostredí. Prepravná služba má riešiť spoločenskú potrebu zabezpečenia integrácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu, tiež ju možno poskytovať  fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a orientáciu (to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj fyzické osoby, ktoré majú problémy s mobilitou len krátkodobo, dočasne) v súlade s požiadavkou účelnosti, adresnosti a efektívnosti poskytnutia pomoci.

Prepravná služba má riešiť spoločenskú potrebu zabezpečenia integrácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu, tiež ju možno poskytovať  fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a orientáciu (to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj fyzické osoby, ktoré majú problémy s mobilitou len krátkodobo, dočasne) v súlade s požiadavkou účelnosti, adresnosti a efektívnosti poskytnutia pomoci.

 Občan je spravidla odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný

  1. premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,
  2. nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý občan alebo zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia resp. nepriaznivého zdravotného stavu inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy.

 Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe:

 a)  s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá  je podľa posudku príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny  odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, kompenzovanú prepravnou službou, s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Hlohovec

b)  ktorá je podľa potvrdenia poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti  odkázaná na prepravnú službu, s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Hlohovec.

Službu je možné poskytnúť aj fyzickej osobe s trvalým alebo s prechodným  pobytom v meste Hlohovec, ktorá:

a) dosiahla vek 65 rokov života a  ktorá sa preukáže preukazom totožnosti,
b) je držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ním sa preukáže,
c) je prijímateľom domácej opatrovateľskej služby poskytovanej Mestom Hlohovec a preukáže sa preukazom totožnosti,
d) je prijímateľom sociálnej služby v zmysle zákona poskytovanej na území mesta Hlohovec a preukáže sa preukazom totožnosti; pričom vodič si túto skutočnosť overí podľa potvrdenia vydaného poskytovateľom sociálnej služby na predpísanom tlačive,
e) je rodičom alebo zákonným zástupcom  dieťaťa do veku 6 rokov života, ak službu požiada pre seba a toto dieťa; vek dieťaťa sa preukazuje zdravotným preukazom poistenca.

Služba sa neposkytne oprávnenej osobe:

a) ktorá je pod vplyvom návykových alebo iných omamných látok alebo správa sa agresívne, hrubo alebo vulgárne,
b) je dlžníkom za poskytnutú službu z predchádzajúceho obdobia.


Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby sa podáva na mestskom úrade v Hlohovci a zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára s mestom Hlohovec.

Prepravná služba sa objednáva minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase od 6.30 hodiny do 14.30 hodiny na telefónnom čísle 0905 22 55 00.

Vodič automobilu je inštruovaný k aktívnej pomoci prepravovaným osobám, asertívnemu správaniu a slušnosti. Klientom aktívne pomáha pri nástupe a výstupe z automobilu.

Prevádzková doba je:

Pondelok:            6:30 – 14:30
Utorok:                 6:30 – 14:30
Streda:                 6:30 – 14:30
Štvrtok:                 6:30 –14:30
Piatok:                  6:30 – 14:30

Úhrada za prepravnú službu sa určuje sumou:

  •  0,50 za jednu jazdu pre jednu osobu v meste Hlohovec ( jednou jazdou sa rozumie jedno nastúpenie do vozidla- jazda- a následne vystúpenie z vozidla) 
  •  0,50 za jednu jazdu pre druhú sprevádzajúcu osobu v meste Hlohovec ( jednou jazdou sa rozumie jedno nastúpenie do vozidla- jazda- a následne vystúpenie z vozidla) 

Úhradu za prepravnú službu vyplatí prijímateľ priamou platbou vodičovi v deň jazdy a vodič prijímateľovi vystaví doklad. Vodič vozidla finančnú hotovosť každý deň odovzdá do pokladne.

Prepravnú službu schválilo mestské zastupiteľstvo VZN č. 199/2017 o poskytovaní prepravnej služby na území mesta Hlohovec .

Kvôli efektivite môže byť prepravovaných viacero osôb naraz. Zrušenie objednávky je potrebné nahlásiť v dostatočnom predstihu.

Výhodou pre poberateľa služby je nielen finančná stránka, ale najmä skutočnosť, že občania majú zabezpečený transport až na miesto určenia bez toho, že by boli vystavení zvýšenému riziku, či už pri prestupovaní na MHD alebo zdravotne sužovaní pri čakaní na spoje a pri peších presunoch. Pri poskytovaní tejto služby ide aj o tzv. odľahčenie príbuzných /nemusia si brať voľno, resp. dovolenku/, ale v neposlednom rade aj o príspevok ku kvalitnejšiemu životu občana.

Tlačivá:
Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu (odt)
Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu (docx)

Leták - sociálny taxík


 


6937411

Úvodná stránka