Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odbor právny a klientskych služieb

 

 JUDr. Mária Petríková - vedúca Odboru právneho a klientskych služieb

Tel: 033/7368 203 - platný do 17. 08. 2019, č.dv. 9/1p

Tel: 0918 939 348 - platný od 17. 08. 2019

E-mail: maria.petrikova@hlohovec.sk

 

REFERÁT PRÁVNY

 JUDr. Tomáš Piovarči - referent pre právne zabezpečenie

Tel: 033/7368 239, č.dv. 10/1p

E-mail: tomas.piovarci@hlohovec.sk

 Mgr. Barbora Vavrová  - referentka pre exekúcie

Tel: 033/7368 239 - platný do 17.08.2019, č.dv 10/1p

Tel: 033/7368 203 - platný od 17.08.2019

E-mail: barbora.vavrova@hlohovec.sk
 

REFERÁT KLIENTSKYCH SLUŽIEB

 Janka Juríčková - referentka matričného úradu - matrikár

Tel: 033/7368 231, Klientske centrum, prízemie

E-mail: janka.jurickova@hlohovec.sk

 Alena Lenčešová - referentka matričného úradu (matrikár), IOM a osvedčovania listín a podpisov

Tel: 033/7368 252, Klientske centrum, prízemie

E-mail: alena.lencesova@hlohovec.sk

 Alena Tóthová - referentka podateľne

Tel: 033/7368 111, Klientske centrum, prízemie

E-mail: alena.tothova@hlohovec.sk  

 Viera Marková - referentka evidencie obyvateľstva

Tel: 033/7368 206, Klientske centrum, prízemie

E-mail: viera.markova@hlohovec.sk

Martina Ožďanová - referentka pokladne

Tel: 033/7368 236, Klientske centrum, prízemie

E-mail: martina.ozdanova@hlohovec.sk

 Ing. Jana Janíková - referentka registra adries

Tel: 033/3813 386, Klientske centrum, prízemie

E-mail: jana.janikova@hlohovec.sk

Bc. Miroslava Chmelková - referentka pre agendu majetku mesta, výstavby a životného prostredia

Tel: 033/3813 387, Klientske centrum, prízemie

E-mail: miroslava.chmelkova@hlohovec.sk

Mgr. Martina Andreánska - referentka pre agendu daní a poplatkov, kultúry, športu a podnikania

Tel: 033/3815 516, Klientske centrum, prízemie

E-mail: martina.andreanska@hlohovec.sk

 Silvia Rybnikárová - referentka pre záležitosti m.č. Šulekovo

Adresa: Kancelária prvého kontaktu - Šulekova 21, m. č. Šulekovo

Tel: 033/7425 369

E-mail: silvia.rybnikarova@hlohovec.sk


 

ODBOR PRÁVNY A KLIENTSKYCH SLUŽIEB

 

Odbor zodpovedá za právne zabezpečenie činnosti MsÚ, vrátane zastupovania mesta na súdoch, vymáhania pohľadávok, dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom mesta a uzatvárania zmluvných vzťahov. Vykonáva klientske služby ako podateľňu, informátor a spojovateľ, matričný úrad, evidenciu obyvateľstva a adries, vydávanie súpisných a orientačných čísel, osvedčovanie listín a podpisov, činnosť integrovaného obslužného miesta. Prostredníctvom zamestnanca zabezpečuje klientske služby pre obyvateľov v m.č. Šulekovo.

Odbor zabezpečuje úlohy prostredníctvom nasledujúcich organizačných zložiek:

Referát právny

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Právne zabezpečenie

 • poskytuje právne služby pre potreby mesta a jednotlivé odbory MsÚ podľa ich požiadaviek
 • je súčinný pri aplikácii právnych noriem súvisiacich s výkonom samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy pri činnosti jednotlivých odborov
 • prípravuje návrhy VZN
 • podieľa sa na príprave interných predpisov a pripomienkuje ich z právneho hľadiska
 • zastupuje mesto v súdnych sporoch, v exekučných a konkurzných konaniach
 • zúčastňuje sa rokovaní s fyzickými a právnickými osobami v právnych veciach
 • vedie správne a priestupkové konania s príslušnými organizačnými zložkami MsÚ
 • zabezpečuje správne konania najmä na úseku ochrany nefajčiarov, držania psov a porušovania nariadení Mesta Hlohovec
 • vydáva stanoviská k používaniu mestských symbolov
 • zabezpečuje konania v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka
 • rieši porušenia zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
 • zabezpečuje činnosti spojené s výkonom štátnej správy v prvom stupni vo veciach zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka
 • je súčinný pri riešení sťažností a petícií
 • zabezpečuje agendu pri sprístupnení informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • zabezpečuje tvorbu zmluvných vzťahov a predkladá stanoviská k zmluvným vzťahom, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Mesto Hlohovec
 • odovzdáva zmluvy na evidenciu
 • zodpovedá za dodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom mesta
 • poskytuje právne poradenstvo v majetkovoprávnej oblasti školám, školským zariadeniam a mestským organizáciám, ktoré nemajú právnika
 • zabezpečuje výkon volieb a referenda

 

Ochrana osobných údajov

 • zabezpečuje agendu súvisiacu s ochranou osobných údajov
 • je osobou zodpovednou pre ochranu osobných údajov
 • zabezpečuje spracovanie bezpečnostného projektu

 

Exekúcie

 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok mesta na základe podkladov z ostatných organizačných zložiek
 • zabezpečuje vykonávanie daňovej a poplatkovej exekúcie v pôsobnosti Mesta Hlohovec ako správcu miestnych daní a poplatkov, kde Mesto Hlohovec je oprávneným a súčinnosť exekútorským úradom v tejto veci
 • zabezpečuje vykonávanie exekúcie pokút postúpených Mestskou políciou v Hlohovci, kde Mesto Hlohovec je oprávneným a súčinnosť exekútorským úradom v tejto veci
 • zabezpečuje vypracovanie návrhov na upustenie od vymáhania pohľadávok, ktoré sú predkladané na rokovanie príslušným orgánom mesta
 • zabezpečuje prihlasovanie pohľadávok Mesta Hlohovec do dedičského konania z dôvodu úmrtia povinného, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo do likvidácie
 • poskytuje súčinnosť exekútorským úradom pri výkone ich činnosti

 

Referát klientskych služieb

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Podateľňa a spojovateľ

 • zabezpečuje denný príjem a odosielanie všetkých písomností a zásielok Mesta Hlohovec
 • zabezpečuje evidovanie došlej a odosielanej pošty v zmysle platného registratúrneho poriadku
 • zabezpečuje rozdeľovanie pošty pre jednotlivé organizačné zložky MsÚ
 • zabezpečuje roznos novín, časopisov a iných tlačovín pre jednotlivé odbory MsÚ
 • sprostredkováva kontakt so Slovenskou poštou a.s. – dodávateľom poštových služieb
 • zabezpečuje obsluhu a údržbu frankovacieho stroja
 • sprostredkováva telefonický kontakt s pracoviskami MsÚ
 • vydáva zásielky alebo oznámenia o ich uložení adresátom s trvalým pobytom evidovaným na Mesto Hlohovec

 

Pokladňa

 • zabezpečuje vyberanie poplatkov od obyvateľov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnych daní
 • zabezpečuje vyberanie správnych poplatkov, platieb na základe exekučných výziev, poplatkov za výrez z digitálnej technickej mapy
 • zabezpečuje vyberanie platieb za pokuty vyrubené MsP a referátom právnym
 • zabezpečuje evidenciu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov
 • vyhotovuje zápis pokladničných operácií do výdavkovej pokladničnej knihy
 • zabezpečuje dodržiavanie finančných hotovostí v zmysle obehu účtovných dokladov
 • v zmysle obehu účtových dokladov odvádza finančné hotovosti na účty do peňažných ústavov, s ktorými má Mesto Hlohovec uzatvorené zmluvy o vedení bežných účtov
 • v zmysle obehu účtovných dokladov prijíma finančné hotovosti z príručných pokladní do hlavnej pokladne MsÚ

 

Matričný úrad (ďalej „matrika“)

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí
 • vedie index zápisov do matričných kníh
 • vedie elektronickú matriku a elektronickú podobu listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike
 • sprostredkováva preverenie rodného čísla, objednáva osvedčenie o rodnom čísle
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase príslušného orgánu štátnej správy dodatočné záznamy na základe verejných listín
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine
 • vydáva iné potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike
 • plní úlohy matriky pri narodení dieťaťa, pri uzatvorení manželstva, pri zmene mena a úmrtí
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali občanom SR v cudzine a vyhotovuje žiadosť o zápis do osobitnej matriky
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
 • aktualizuje a opravuje osobné údaje v matričnej agende, ihneď aktualizuje údaje v REGOBe– register obyvateľov SR
 • V CISMA (centrálny informačný systém matrík) aktualizuje a opravuje osobné údaje v matričnej agende zároveň odrevidováva matričné zápisy pre použitie iným matričným úradom v SR
 • vyberá správne poplatky súvisiace s výkonávanou činnosťou
 • výkonáva všetky činnosti matriky v pôsobnosti mesta v zmysle príslušných zákonov

 

IOM

 • vykonáva všetky činnosti súvisiace s integrovaným obslužným miestom (IOM)
 • vyberá správne poplatky súvisiace s výkonávanou činnosťou

 

Osvedčovanie listín a podpisov

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách pre Mesto Hlohovec v zmysle platnej legislatívy
 • vedenie osvedčovacích kníh listín a podpisov na listinách
 • vyberá správne poplatky súvisiace s výkonávanou činnosťou
 • ďalšie úkony spojené s agendou osvedčovania listín a podpisov na listinách Mestom Hlohovec

 

Evidencia obyvateľov

 • zabezpečuje prihlasovanie trvalých a prechodných pobytov občanov v ISS aj v IS Centrálna ohlasovňa
 • zabezpečuje zrušenie trvalých pobytov a prechodných pobytov v rámci mesta v ISS aj v IS Centrálna ohlasovňa
 • zabezpečuje oznamy do úradných tabúľ z dôvodu zrušenia trvalého pobytu
 • zabezpečuje vyznačenie na prihlasovacích lístkoch – zmena priezviska po uzavretí manželstva, po rozvode manželstva (spracovanie aj v ISS),
 • zakladanie kariet do mŕtvej evidencie,
 • pripravuje štatistické hlásenia
 • eviduje odhlásených občanov z pobytu, narodených a zomrelých občanov
 • vydáva potvrdenia o pobyte občanov, vedie korešpondenciu súvisiacu s evidenciou obyvateľstva
 • vybavuje korešpondenciu vo veci dožiadania súdov, orgánov činných v trestnom konaní a oprávnených subjektov v spolupráci s Mestskou políciou
 • aktualizuje a upravuje osobné údaje súvisiace s trvalým a prechodným pobytom

 

v Centrálnej ohlasovni

 • potvrdzuje Potvrdenie o žití do zahraničia
 • spracováva správy o povesti na dožiadanie príslušných orgánov verejnej správy
 • vykonáva činnosti spojené so zabezpečením volieb a referend:
 • vedenie stálych zoznamov voličov a ich opravy na základe skutočnosti
 • vydávanie a vedenie evidencie voličských preukazov a preukazov na hlasovanie
 • vybavovanie žiadostí voličov, ktorí požiadajú o voľbu poštou

Register adries

 • určenie, zmena alebo zrušenie súpisných a orientačných čísiel bytovým a nebytovým budovám na území mesta
 • vydávanie oznámenia o určení súpisného a orientačného čísla
 • evidencia súpisných a orientačných čísel budov a ulíc na území mesta
 • zápis, zmena, výmaz alebo oprava údajov (názov ulice, súpisné a orientačné číslo, adresný bod a ďalšie údaje) v registri adries podľa príslušných ustanovení zákona o registri adries a zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vyznačenie, zmena alebo vymazanie polohy adresného bodu a geografickej osi ulice v geografickej časti registra v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému
 • aktualizácia skutočností súvisiacich s novostavbami v ISS
 • zmeny názvov ulíc v meste
 • značenie ulíc v meste
 • šetrenia vo veci kontroly súpisných čísiel v teréne
 • spracováva správy o povesti na dožiadanie príslušných orgánov verejnej správy

 

Agenda majetku mesta, výstavby a životného prostredia

 • poskytuje klientom informácie o samospráve Mesta Hlohovec - jej orgánoch, zriadených organizáciách a založených právnických osobách, o jej činnosti, aktivitách a investičných projektoch
 • podáva informácie z legislatívnych predpisov a úradných dokumentov mesta - má k dispozícii Štatút mesta, rokovací poriadok mestskej rady a mestského zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia (VZN), organizačný poriadok, harmonogram zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií MsZ, zoznam interných predpisov mesta, rozpočet mesta, záverečný účet a pod.
 •  podáva informácie o ostatných orgánoch štátnej správy na území mesta
 • poskytuje informácie k vydávaným úradným tlačivám, žiadostiam a iným podaniam
 • preberá všetky písomné i ústne podania, vrátane sťažností
 • zaznamenáva a postúpi na riešenie prednostke MsÚ akékoľvek námety, pripomienky, podnety, kritiku i pochvalu na činnosti súvisiace so samosprávou
 • zabezpečí kopírovanie tlačív a dokumentov v súvislosti s prijímaním podania od verejnosti
 • poskytuje informačné a propagačné materiály a brožúry
 • podáva informácie o vyhlásených obchodných verejných súťažiach, ponukových konaniach, o verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb
 • podáva informácie o majetku mesta (budovy, stavby, pozemky…)
 • poskytuje informácie o uzneseniach komisií MsZ
 • poskytuje všetky tlačivá a informácie o potrebných dokladoch k tlačivám pre oblasť výstavby, reklamy a dopravy – preberá žiadosti na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu účelu využitia a zmenu stavby pred dokončením, kolaudačného rozhodnutia, povolenia o odstránení stavby, ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, žiadosť o povolenie reklamnej stavby, o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie, záber verejného priestranstva
 • poskytuje informácie a prijíma podnety a žiadosti týkajúce sa údržby a opráv majetku mesta (miestne komunikácie, chodníky, verejné priestranstvá, dopravné značenie, zastávky a čakárne mestskej hromadnej dopravy, detské ihriská, športoviská, úradné tabule, fontány, sochy a drobná architektúra, lavičky, zberné odpadové nádoby na uličné smeti, verejné osvetlenie, mestský rozhlas, cintorínske služby)
 • poskytuje informácie a prijíma žiadosti súvisiace s prevodom a nájmom majetku, jeho využívania a nakladania s majetkovými právami
 • poskytuje informácie v oblasti odpadového hospodárstva a preberá žiadosti o pridelenie zbernej nádoby a na zmenu zbernej nádoby na odpad u fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, informuje o prevádzke zberného strediska, poskytuje informácie o termínoch vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu pre fyzické osoby a právnické osoby
 • poskytuje informácie z oblasti ochrany ovzdušia a preberá oznámenie údajov potrebných pre určenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia, žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) a žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO
 • poskytuje informácie z oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva, preberá žiadosti o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, žiadosti o vydanie súhlasu na povolenie vodnej stavby podľa Zákona o vodách, žiadosti o povolenie na odber a užívanie podzemných vôd ako zdroja úžitkovej vody
 • vydáva rybárske lístky a vykonáva zápis do evidencie rybárskych lístkov
 • poskytuje informácie z oblasti starostlivosti o zeleň, z oblasti ochrany prírody a krajiny, prijíma žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny a oznámenie o vykonaní náhradnej výsadby
 • prijíma podnety občanov, resp. ohlásenie nedostatkov v oblasti zabezpečenia ochrany životného prostredia (v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, pôdohospodárstva, vodného hospodárstva, starostlivosti o zeleň, ochranu prírody a krajiny)

Agenda daní a poplatkov, kultúry, športu a podnikania

 • poskytuje informácie o daniach a poplatkoch vyberaných na území mesta v zmysle platnej legislatívy a schválených všeobecne záväzných nariadení
 •  poskytuje odborné poradenstvo pri vypĺňaní tlačív a preberá tlačivá - daňové priznania a akékoľvek žiadosti v súvislosti s miestnymi daňami a poplatkami
 • poskytuje informácie a prijíma žiadosti týkajúce agendy v oblasti hazardných hier
 • prijíma žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby
 • vykonáva čiastočne správu dane za psa, preberá Evidenčnú kartu psa a priznanie k dani za psa, vydáva známku pre psa, resp. náhradnú známku v prípade jej straty, vykonáva evidenciu dane za psa
 • poskytuje informácie o organizáciách v meste z oblasti kultúry a športu
 • má k dispozícii zoznamy a kontakty na kultúrne a športové organizácie, zariadenia a kluby pôsobiace na území mesta, občianske združenia
 • a podnikateľské subjekty zaoberajúce sa kultúrou a športom, poskytuje kontakt na mestského kronikára
 • prijíma tlačivá k oznamovacej povinnosti o verejných kultúrnych podujatiach, o zhromažďovaní, o konaní športových podujatí
 • podáva informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach v meste Hlohovec a má k dispozícii kalendár kultúrnych a športových podujatí
 • poskytuje informácie o možnosti poskytovania dotácií podľa VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám
 • prijíma oznámenia o zriadení, resp. zrušení prevádzkárne na území mesta, oznámenie o otváracích hodinách a o ich zmene
 • poskytuje informácie a preberá žiadosti o vydanie povolenia na ambulantný predaj, predaj na príležitostnom trhu, o zriadení trhového miesta, o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku na území mesta Hlohovec

 

Záležitosti m.č. Šulekovo

 • poskytuje informácie občanom súvisiace s činnosťou samosprávy
 • vydáva a preberá tlačivá, poskytuje poradenstvo pri ich vypĺňaní
 • poskytuje informácie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vrátane informácií o výške nedoplatkov
 • prijíma nahlásenie požiadaviek občanov na výmenu alebo pridelenie zbernej nádoby
 • preberá požiadavkové listy na zabezpečenie údržby a opráv miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, výruby a orezy drevín a údržbu zelene
 • prijíma žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 z.z. a odstupuje ich na riešenie do podateľne MsÚ
 • prijíma žiadosti o určenie alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla, žiadosti súvisiace s vydaním územnoplánovacích informácií a informácií z dtm a poskytuje tlačivá súvisiace s ohlásením drobných stavebných úprav
 • prijíma žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky, posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečenie sociálnej služby, žiadosti o poskytnutie dotácie právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom
 • vyberá poplatok za trhové miesto v prípade záujmu predajcov o poskytnutie služieb občanom a poplatok za vyhlásenie v mestskom rozhlase
 • spolupráca s ostatnými referátmi mestského úradu pri realizácii úloh vyplývajúcich z určenej pracovnej náplne

 


6937298

Úvodná stránka