Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odbor ekonomický

 

 Ing. Ivana Repková - zastupujúca vedúca Odboru ekonomického

Tel: 033/7368 207 - platné do 17.08.2019, č.dv. 218/2p

Tel: 0918 954 461 - platné od 17.08.2019

E-mail: ivana.repkova@hlohovec.sk

 

REFERÁT FINANCIÍ

 Mária Vavrová - referentka pre účtovníctvo a financovanie mestských organizácií

Tel: 033/7368 210, č.dv. 214/2p

E-mail: maria.vavrova@hlohovec.sk

 Janka Čelešová - referentka pre účtovníctvo a financovanie mestských organizácií

Tel: 033/7368 210, č.dv. 214/2p

E-mail: janka.celesova@hlohovec.sk

 Rea Vopálenská - referentka pre účtovníctvo a financovanie mestských organizácií

Tel: 033/7368 238, č.dv. 218/2p

E-mail: rea.vopalenska@hlohovec.sk

 Ing. Ivana Repková - referentka pre účtovníctvo a fakturácie

Tel: 033/3818 482, č.dv. 218/2p

E-mail: ivana.repkova@hlohovec.sk

Mgr. Alena Dulovcová - referentka pre účtovníctvo a fakturácie

 č.dv. 212/2p

E-mail: alena.dulovcova@hlohovec.sk

 Ing. Eva Rybová - referentka pre rozpočet

Tel: 033/7368 212, č.d. 216/2p

E-mail: eva.rybova@hlohovec.sk

 

REFERÁT DANÍ A POPLATKOV

 Dária Bacová - referentka pre daň z nehnuteľností

Tel: 033/7368 209, č.dv. 210/2p

E-mail: daria.bacova@hlohovec.sk

 Eva Hudecová - referentka pre daň z nehnuteľností

Tel: 033/3814 415, č.dv. 210/2p

E-mail: eva.hudecova@hlohovec.sk

 Andrea Remenárová - referentka pre daň z nehnuteľností

Tel: 033/7368 209, dv.č. 210/2p

E-mail: andrea.remenarova@hlohovec.sk

 Miroslava Chovancová - referentka pre dane a poplatky

Tel: 033/7368 232 - platný do 17.08.2019, č.dv. 213/2p

Tel: 033/7368 207 - platný od 17.08.2019

E-mail: miroslava.chovancova@hlohovec.sk

 Mária Šinková - referentka pre miestny poplatok za komunálne odpady a DSO

Tel: 033/7368 232, č.dv. 213/2p

E-mail: maria.sinkova@hlohovec.sk

 Mgr. Magdaléna Gajdošová - referentka pre miestny poplatok za komunálne odpady a DSO

Tel: 033/7368 232, č.dv. 213/2p

E-mail: magdalena.gajdosova@hlohovec.sk


 

ODBOR EKONOMICKÝ

Odbor zabezpečuje vedenie účtovnej agendy, výrub a evidenciu daní a poplatkov. V súlade s internými predpismi a zákonmi zodpovedá za tvorbu rozpočtu, jeho správne prerozdeľovanie a čerpanie.

Ďalej zabezpečuje úlohy prostredníctvom nasledujúcich organizačných zložiek:

Referát financií

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Finančný management

 • zabezpečuje finančnú, rozpočtovú a úverovú politiku mesta
 • pravidelne analyzuje finančnú situáciu mesta prostredníctvom vybraných ukazovateľov (likvidita, celková a úverová zadĺženosť, rentabilita a pod.)
 • sleduje úverovú politiku za účelom vhodného využitia cudzích zdrojov nielen domácich, ale i zahraničných
 • analyzuje a navrhuje efektívne využívanie finančných a majetkových zdrojov, efektívnosť a návratnosť investovaných prostriedkov
 • zabezpečuje dlhodobé investičné akcie, potrebu zdrojov u viacročných návrhov finančného zabezpečenia v rozpočte mesta
 • vypracováva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti usmerňovania ekonomických aktivít v meste
 • sleduje a aplikuje najdôležitejšie zmeny príslušných zákonov do všeobecne záväzných nariadení mesta
 • riadi a kontroluje činnosť odboru, vyhodnocuje plnenie úloh a podáva návrhy na odstránenie zistených nedostatkov prednostovi MsÚ a primátorovi mesta
 • zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta v súlade s platnými právnymi predpismi, schváleným rozpočtom a uzneseniami MsZ
 • zabezpečuje podklady pre projekty, žiadosti pre získanie finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov financovania, z rôznych podporných programov, grantov, dotácií a pod., najmä v nadväznosti na fondy Európskej únie
 • zabezpečuje spracovanie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky
 • zabezpečuje poistenie majetku mesta

 

Účtovníctvo, fakturácia

V súlade so zákonom o účtovníctve, v sústave podvojného účtovníctva a podľa rozpočtovej klasifikácie zabezpečuje:

 • účtovanie vo všetkých potrebných účtovných okruhoch
 • splácanie úrokov a splátok úverov
 • styk s peňažnými ústavmi
 • evidenciu došlých faktúr a evidenciu odberateľských faktúr
 • účtovanie daňových, poplatkových a poisťovacích záležitostí
 • kontrolu formálnej správnosti účtovných dokladov
 • riadenie obehu bežných prostriedkov a pokladničnej hotovosti, vrátane valutovej pokladne
 • spracovanie účtovných výkazov
 • spracovanie evidencie a štatistiky v oblasti financovania a účtovníctva
 • vypracovanie metodiky finančného písomníctva – dokladov a účtovníctva (interné predpisy z oblasti financií a účtovníctva)
 • vyrovnávnavanie pohľadávok v spolupráci s príslušnými organizačnými zložkami MsÚ z bežného obchodného styku mesta
 • inventarizáciu finančného majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami
 • zúčtovanie inventarizačných rozdielov
 • zúčtovanie škodových udalostí

 

Rozpočet mesta

V súlade s príslušnými zákonmi a pri dodržaní platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, zabezpečuje:

 • prípravu a zostavenie rozpočtu mesta, vrátane jeho zmien v súlade s rozpočtovými pravidlami
 • spracovanie rozpočtovej štatistiky, analýzy, kalkulácii a prepočtov
 • vyhodnotenie rozpočtu vo väzbe na účtovnú evidenciu
 • spracovanie podkladov k záverečnému účtu, vrátane jeho spracovania aj s návrhom rozdelenia výsledku finančného hospodárenia
 • spracovávanie interných predpisov z oblasti rozpočtu
 • zabezpečuje vyúčtovanie poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu voči príslušným štátnym orgánom

 

Financovanie mestských organizácií

 • realizuje prevod finančných prostriedkov na mestské organizácie
 • v spolupráci so zodpovednými organizačnými zložkami analyzuje a podáva stanoviská k výsledkom hospodárenia mestských organizácií
 • v spolupráci so zodpovednými odbornými zložkami analyzuje a vyhodnocuje efektívnosť financovania mestských organizácií
 • pre ostatné organizačné zložky zabezpečuje metodickú a technickú podporu pre aktívne riadenie úrovne služieb, ktoré zabezpečuje mesto prostredníctvom zmluvných partnerov alebo mestských organizácií (ako napr. postup prípravy údajov a podkladov vo forme finančného modelu služieb, jeho napĺňania a vyhodnocovania, princípov a pravidiel obozretného hospodárenia, zásady pre transparentnosť a audit hospodárenia a pod. )

 

Referát daní a poplatkov

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

V súlade splatnými právnymi predpismi zabezpečuje správu daní z nehnuteľností, za ubytovanie, nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

 • spracovanie daňových priznaní od daňovníkov
 • výpočet, resp. kontrolu výpočtu daní a miestnych poplatkov zabezpečuje prípravu, spracovanie, tlač a distribúciu rozhodnutí
 • riešenie odvolaní v daňovom konaní
 • zapracovanie zmien na základe priznania daňovníka
 • odsúhlasenie platby v súlade s rozhodnutím
 • vyrubenie pokút a úroku z omeškania
 • spracovanie podkladov pre úľavu a oslobodenie od dani
 • kontrolu v zmysle príslušných právnych predpisov
 • overovanie úplnosti evidencie alebo registrácie daňových subjektov
 • evidenciu úhrady daní a miestnych poplatkov a ich zúčtovanie
 • príprava podkladov k exekučnému vymáhaniu daní a poplatkov
 • vymáhanie dane za psa
 • kontrolu úhrady dane alebo pomernej časti dane v stanovených termínoch splátok
 • urgenciu o nezaplatení poplatkov
 • spracovanie výkazu nedoplatkov pre evidenciu pohľadávok a ich vyrovnanie v zmysle príslušného zákona
 • tvorbu a aktualizáciu VZN v oblasti daní a poplatkov
 • fyzické vyhľadávanie neplatičov dane z nehnuteľností a poplatkov na základe stavebných povolení a iných dostupných informácií

 


6937390

Úvodná stránka