Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Komunitný plán sociálnych služieb

Informácie pre vydanie potvrdenia - súlad s komunitným planom sociálnych služieb.

Vydanie vyjadrenia o súlade predloženej žiadosti s Komunitným plánom sociálnych služieb

 

V zmysle §83 ods.8 vydáva obec písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR SR s komunitným plánom sociálnych služieb mesta poskytovateľovi sociálnej služby

v nocľahárni,

v zariadení pre seniorov,

v zariadení opatrovateľskej služby  

v dennom stacionári,

na jeho žiadosť bezplatne. Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku obec, písomné vyjadrenie vydá z vlastného podnetu.

Obec v zmysle zákona zadefinovala podmienky (kritériá), ktoré musí žiadateľ splniť a preukázať. Predložená žiadosť podľa § 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. je formalizovaná, žiadateľ predkladá v písomnej, príp. elektronickej forme žiadosť spolu s prílohami.

Kritéria posudzovania súladu preveruje odbor spoločenských služieb podľa § 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z.“. Odbor spoločenských služieb postupuje pri vydávaní písomného vyjadrenia v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách - §83 ods. 8. na základe hodnotenia splnenia stanovených podmienok.

Kritériá:

I. Potrebnosť sociálnej služby – kritérium hodnotí potrebnosť sociálnej služby v danom území, pričom prihliada na zadefinované potreby v KPSS, poradovníky v zariadení. V prípade nového poskytovateľa sociálnej služby sa posudzuje, či sociálna služba, ktorú plánuje na území mesta poskytovať, je potrebná, t. j. či v meste aktuálne chýba alebo kapacity existujúcich poskytovateľov sú nedostatočné a nepokrývajú dopyt. Ak sa preukáže, že sociálna služba a kapacity, ktoré zabezpečuje daný poskytovateľ uvedenej služby, sú pre mesto Hlohovec potrebné, bude uvedené kritérium splnené. Žiadateľ predkladá aktuálnu evidenciu žiadateľov o sociálnu službu.

II. Súlad poskytovanej služby s KPSS -  toto kritérium preukazuje zaradenie sociálnej služby do KPSS, pričom sa uvedie názov priority a opatrenia, do ktorého konkrétna sociálna služba spadá podľa svojho druhu. Jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb pritom nemusia mať uvedenú konkrétnu aktivitu v KPSS.

III. Spolupráca poskytovateľa sociálnej služby s mestom - uvedené kritérium kladie dôraz na proces spracovania KPSS, na transparentnosť poskytovateľov sociálnych služieb a ich ochotu participovať na riešení problematiky v oblasti sociálnych služieb na území mesta Hlohovec.  V rámci kritéria sa hodnotí zapojenie poskytovateľov do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb a spolupráca so samosprávou a ostatnými poskytovateľmi na území mesta. V prípade nových poskytovateľov sociálnych služieb sa v rámci tohto kritériá hodnotí komunikácia poskytovateľa novej sociálnej služby so samosprávou o zámeroch poskytovať službu na území mesta.

IV. Dostupnosť sociálnej služby – dostupnosť by mala byť ako časová tak aj miestna.

V. Efektívnosť sociálnej služby - vyťaženosť sociálnej služby

VI. Nákladovosť sociálnej služby - primerané náklady, zaistenie viaczdrojového financovania

 

Podmienky, ktoré musia byť zo strany žiadateľa splnené a preukázané pre konštatovanie súladu poskytovaných sociálnych služieb s komunitným plánom sociálnych služieb mesta sú:

a) zápis žiadateľa v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedený príslušným VÚC;

b) právoplatné rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie žiadateľovi na odbornú činnosť

c) záznam o žiadateľovi/poskytovateľovi sociálnej služby v aktuálnom Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Hlohovec;  

d) predloženie zoznamu žiadateľov o sociálnu službu poskytovateľom sociálnej služby aktualizovaného k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho podaniu žiadosti (tzv. poradovník čakateľov na službu);

e) preukázanie viaczdrojového financovania služby vyplnením údajov v žiadosti o vyjadrenie o súlade v bode č.9 podľa § 83, ods. 8 zákona č. 448/2008 Z .z.;

f) zdokladovanie kvality poskytovanej sociálnej služby relevantnými certifikátmi alebo hodnotením plnenia podmienok kvality poskytovanej služby povereným štátnym zamestnancom, alebo čestným prehlásením poskytovateľa služby o dodržiavaní podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby;

g) personálna matica organizácie/ poskytovateľa sociálnej služby deklarujúca personálny normatív.

 

K písomnej žiadosti oprávnený žiadateľ prikladá povinné prílohy, ktorými sú:

a) zoznam žiadateľov o sociálnu službu poskytovanú poskytovateľom sociálnej služby aktualizovaný k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu podaniu žiadosti (tzv. poradovník čakateľov na službu);

b) preukázanie viaczdrojového financovania služby vyplnením údajov v tabuľke č.2 žiadosti o vyjadrenie o súlade podľa § 83, ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z.;

c) dokladovanie kvality poskytovanej sociálnej služby relevantnými certifikátmi alebo hodnotením plnenia podmienok kvality poskytovanej služby povereným štátnym zamestnancom, alebo čestným prehlásením poskytovateľa služby o dodržiavaní podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby;

d) personálna matica organizácie/ poskytovateľa sociálnej služby deklarujúca personálny normatív.

 

Termín na predkladanie žiadostí na MPSVRSR je v zmysle Zákona o sociálnych službách: od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka.

 


 


6937309

Úvodná stránka