Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Chránené územie Sedliská

Podľa § 22 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov možno lokalitu s výmerou do 1000 ha, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu, alebo biotopy druhov národného významu, vyhlásiť za prírodnú rezerváciu. V katastrálnom území Hlohovec je takouto lokalitou Prírodná rezervácia Sedliská s rozlohou 6 ha.
Lokalita Sedliská je chránená zákonom od r. 1974, kedy bola vyhlásená ako chránené nálezisko Soroš – Poniklecová lúčka. Neskôr, v r. 1988 bolo toto chránené územie vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. Zákonom NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bolo územie prekategorizované na prírodnú rezerváciu. Vyhláškou č. 1/2004 bol Krajským úradom životného prostredia Trnava ustanovený pre Prírodnú rezerváciu Sedliská 4. stupeň ochrany. Nakoľko pre Prírodnú rezerváciu Sedliská nebolo vyhlásené ochranné pásmo, je ním podľa § 17 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. územie do vzdialenosti 100 m  smerom von od jej hranice a platí v ňom 3. stupeň ochrany.
Predmetom ochrany Prírodnej rezervácie Sedliská sú teplo- a suchomilné fytocenózy a na ne viazané živočíšne spoločenstvá s výskytom viacerých chránených, vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Predmetom ochrany sú najmä rastlinné druhy: poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) – druh európskeho významu a hlaváčik jarný (Adonis vernalis) – druh národného významu. Okrem týchto dominujúcich druhov sa tu vyskytujú ďalšie chránené rastliny ako sú: sinokvet mäkký (Jurinea mollis), veternica lesná (Anemone sylvestris), kosatec nízky (Iris pumilla), jasenec biely (Dictamnus albus) a iné. Na teplomilné fytocenózy sú viazané živočíšne druhy s veľkým množstvom teplomilného hmyzu. Ide najmä o druhy z čeľade bystruškovitých (Carabidae), modlivka zelená (Mantis religiosa), sága stepná (Saga pedo), májka obyčajná (Meloe proscarabeus) a iné.
Za účelom zachovania prírodných hodnôt v PR Sedliská, zákon zakazuje na chránenom území, najmä:

 • vjazd a státie s motorovým vozidlom,
 • vchádzať alebo stáť s bicyklom,
 • pohybovať sa mimo náučného chodníka,
 • táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni a zakladať oheň,
 • zbierať rastliny vrátane ich plodov,
 • rozorávať existujúce trvalé trávne porasty,
 • rúbať dreviny,
 • vykonávať geologické práce,
 • voľne pustiť psa.

Sú však činnosti, ktoré môže orgán ochrany prírody v chránenom území povoliť. Súhlas na vykonávanie takýchto činnosti sa vyžaduje napríklad na:

 • budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,
 • vykonávanie technických geologických prác,
 • umiestnenie stavby.


Ing. Peter Blažek, OÚŽP Trnava, pracovisko Hlohovec, Odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

Fotografie: © B.Varga, Vlastivedné múzeum Hlohovec

 

jašterica zelenámodlivka zelená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porast sinokvetu mäkkéhoponiklec veľkokvetý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ceľkový pohľad na PR Sedliskáhlaváčik jarný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JasenecMájka obyčajná


 


6941946

Úvodná stránka