Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Konanie zhromaždenia

Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať. Výkon tohto práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie. Na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu.

Zhromaždenie môže zvolať občan starší ako 18 rokov alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničná právnická osoba, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky alebo skupina osôb (ďalej len "zvolávateľ").

Zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť mestu Hlohovec tak, aby mesto Hlohovec oznámenie dostalo aspoň 5 dní vopred, najskôr však 6 mesiacov predo dňom jeho konania. Mesto Hlohovec môže v odôvodnených prípadoch prijať oznámenie aj v kratšej lehote.

Oznámenie sa môže predložiť aj osobne v pracovný deň v dobe medzi ôsmou a pätnástou hodinou v podateľni MsÚ.


V oznámení musí zvolávateľ uviesť:

a) účel zhromaždenia, deň a miesto jeho konania a čas začatia; ak ide o zhromaždenie na verejnom priestranstve, aj predpokladaný čas jeho ukončenia;

b) predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia;

c) opatrenia, ktoré urobí, aby sa zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, najmä počet usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia;

d) ak má ísť o pouličný sprievod, východiskové miesto, cestu a miesto ukončenia;

e) meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa, u právnickej osoby jej názov a sídlo a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene;

f) meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený konať v zastúpení zvolávateľa.
 

Zhromaždenia sa musia oznamovať obci s výnimkou:

a) zhromaždení usporadúvaných právnickými osobami prístupných len ich členom alebo zamestnancom a menovite pozvaným hosťom;

b) zhromaždení usporadúvaných cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského vyznania;

c) zhromaždení konaných v obydliach občanov;

d) zhromaždení menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch.


Zvolávateľ ako aj účastníci zhromaždenia sú pri výkone zhromažďovacieho práva povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.


Súvisiace predpisy: zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

Tlačivo: Oznámenie o konaní zhromaždenia
Oznámenie o konaní zhromaždenia

Kontaktná osoba: Odbor spoločenských služieb,  Zuzana Raciková - Tel: 033/7368226, dv.č. 3/1p


 


6848890

Úvodná stránka