Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Kolaudačné konanie

Opis:

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie, vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, na ktorý bola povolená. Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.
Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka.
 

  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia / tlačivo/
  • Prílohy uvedené na formulári návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatky:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Lehoty:

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.


Vybavuje:

- referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania (stavebný úrad),  II. poschodie Mestského úradu,  M. R. Štefánika 1, Hlohovec, číslo dverí 207, telefónne číslo: 033/381 33 74,  033/791 00 82, 033/3815 680  Kontakt : Vladimír Káčer,  Ing. Peter Dávidek, Ing. Henrieta Zlámalová

e- mail :
vladimir.kacer@hlohovec.skpeter.davidek@hlohovec.sk, henrieta.zlamalova@hlohovec.sk

Súvisiace predpisy:

 

Tlačivá:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na záhradkársku chatu  
Žiadosť o vydanie súhlasu malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZO) k stavbe/užívaniu MZZO


 
Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.docx(26 kB)Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.docx
Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.odt(21.1 kB)Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.odt
Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_zahradkarsku_chatu.docx(24.3 kB)Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_zahradkarsku_chatu.docx
Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_zahradkarsku_chatu.odt(20 kB)Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_zahradkarsku_chatu.odt
Ziadost_o_vydanie_suhlasu_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.docx(24.9 kB)Ziadost_o_vydanie_suhlasu_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.docx
Ziadost_o_vydanie_suhlasu_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.odt(22.5 kB)Ziadost_o_vydanie_suhlasu_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.odt


6848934

Úvodná stránka