Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Kancelária primátora

PRIMÁTOR MESTA

 Ing. Miroslav Kollár - primátor mesta

Tel: 033/7368 101, č.dv. 4/1p

Fax: 033/7423 228

E-mail: primator@hlohovec.sk

 

KANCELÁRIA PRIMÁTORA

 

 Mgr. Oľga Nikodemová, MBA - referentka - sekretárka

Tel: 033/7368 101, 0905 989 472, č.dv. 4/1p

Fax: 033/7423228

E-mail: sekretariat@hlohovec.sk olga.nikodemova@hlohovec.sk

 Mgr. Zuzana Hrinková - Siebenštichová - referentka pre  komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu

Tel: 0915 852 942, č.dv. 6/1p

E-mail: media@hlohovec.sk zuzana.hrinkova@hlohovec.sk

 Mgr. Lucia Hausknechtová - referentka pre  komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu

Tel: 0907 948 157, č.dv. 6/1p

E-mail: lucia.hausknechtova@hlohovec.sk; zivotvhlohovci@gmail.com

 

 Ing. Marián Spál - referent civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, ochrany pre požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Tel: 033/7368 215, č.dv. 12/1p

E-mail: marian.spal@hlohovec.sk


 

Náplň činnosti kancelárie primátora spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

Právne poradenstvo a agenda mestských organizácií

 • zabezpečuje právne poradenstvo pre prácu primátora
 • usmerňuje výkon zamestnancov v oblasti právneho zabezpečenia činnosti úradu
 • analyzuje a kontroluje činnosť a hospodárenie organizácií založených mestom, resp. organizácií s majetkovým podielom mesta (Vodárenské a technické služby s.r.o., .A.S.A. Hlohovec s.r.o., Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o., MESTSKÁ ČOV spol. s r.o., Hlohovská televízia s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Hlohovec s.r.o., Mestská zeleň Hlohovec s.r.o.)
 • poskytuje súčinnosť pri aplikácii všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom územnej samosprávy a preneseným výkonom štátnej správy pri činnosti jednotlivých organizačných zložiek MsÚ
 • poskytuje súčinnosť pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení mesta a interných predpisov jednotlivým organizačným zložkám MsÚ
 • samostatne a odborne sleduje priebeh zverených právnych vecí, iniciuje a navrhuje spôsoby ich riešenia.


Sekretariát primátora

 • vykonáva všetky organizačné, administratívne a informačné práce v Kancelárii primátora
 • zodpovedá za registratúru úseku primátora, eviduje došlé a odoslané písomnosti
 • zabezpečuje organizáciu a koordináciu pracovných stretnutí primátora
 • organizuje styk s verejnosťou, so zástupcami samosprávy iných miest a obcí, zástupcami štátnych orgánov, organizácií, občianskych združení a iných právnických subjektov
 • sleduje, eviduje a zhromažďuje podklady k rokovaniam primátora mesta
 • eviduje a sleduje zoznam rozhodnutí, úloh a terminovník primátora mesta
 • vedie evidenciu agendy podľa potreby a pokynov primátora
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z písomného a osobného styku obyvateľov a organizácií s primátorom mesta
 • vykonáva hospodársku agendu primátora, sklad propagačních predmetov
 • zabezpečuje tuzemské a zahraničné služobné cesty primátora mesta
 • zabezpečuje obsluhu pri návštevách u primátora mesta
 • zodpovedá sa úschovu štandard mesta a kroniky,
 • zabezpečuje archiváciu kroniky mesta a prístup k nahliadnutiu do kroniky v zmysle schváleného Štatútu kroniky mesta
 • vedie centrálnu evidenciu príkazov primátora a metodických pokynov primátora a určuje im poradové čísla
 • graficky a technicky zabezpečuje rôzne tlačoviny pre potrebu Kancelárie primátora (pozvánky, dotazníky, pamätné listy,…)
 • materiálno-technická a organizačná podpora iných odborov pripravujúcich spoločenské podujatie, pracovné stretnutie alebo akciu
 • zabezpečuje ďalšie činnosti podľa pokynov primátora mesta


Komunikácia, vonkajšie vzťahy a propagácia

 • organizuje a pripravuje informácie z oblasti činnosti orgánov mesta pre domácich a zahraničných novinárov
 • organizuje tlačové konferencie a vypracúva tlačové správy z oblasti činnosti samosprávy
 • vydáva stanoviská kancelárie primátora
 • zabezpečuje komunikáciu s verejnosťou, s partnerskými mestami, s obchodnými partnermi
 • informuje občanov mesta prostredníctvom mestskej tlače a ostatných informačných prostriedkov
 • zabezpečuje prenos informácií za mesto do združení, regiónov, štátnych orgánov a k zahraničným partnerom
 • koordinuje mediálne výstupy mestských rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta
 • zabezpečuje monitoring médií, sleduje masmédiá a tlač so zameraním na komunálnu politiku a problémy samosprávy, získava a analyzuje medializované informácie
 • pripravuje podklady pre verejné vystúpenia primátora
 • zabezpečuje a organizuje tuzemské a zahraničné návštevy v súlade s protokolom
 • organizuje a iniciuje zahraničné vzťahy a spoluprácu s partnerskými mestami
 • pripravuje podklady a zabezpečuje realizáciu vydávania propagačných a informačných materiálov mesta a usmerňuje ich použitie
 • zodpovedá za koordináciu a propagáciu kultúrnych aktivít v súčinnosti s organizáciami mesta (MsKC, HcTV)
 • zabezpečuje obsahovú koordináciu a editovanie facebooku mesta
 • koordinuje spracovanie informácií s cieľom propagácie činnosti jednotlivých odborov MsÚ a mestských organizácií na webovej stránke mesta Hlohovec
 • zabezpečuje propagačné predmety
 • organizuje činnosti v rámci družobných aktivit v súčinnosti s Odborom spoločenských služieb
 • zabezpečuje fotodokumentáciu mestských akcií, ich úpravu a archiváciu a aktuálne zaraďovanie na web stránku mesta
 • zodpovedá za zverejňovanie inzercií a ponúk mesta do médií
 • spracováva odpovede na podnety zo stránky Odkaz pre starostu (www.odkazprestarostu.sk)
 • spolupracuje s mestskými kultúrnymi a společenskými organizáciami, súkromnými iniciatívami, záujmovými združeniami a inými inštitúciami na území mesta zaoberajúcimi sa kultúrou a spoločenskými podujatiami
 • sleduje úroveň kultúrnych podujatí organizovaných mestskými kultúrnymi organizáciami
 • zabezpečuje napaľovanie reprezentačných CD, skenovanie a úpravu dokumentov
 • spolupracuje na komunikačnej stratégii mesta
 • zabezpečuje prípravu, tvorbu, vydávanie, distribúciu a archiváciu miestnej tlače Život v Hlohovci
 • zodpovedá za jazykovú a odbornú úroveň tlačovín mesta
 • zabezpečuje ďalšie činnosti podľa pokynov primátora mesta

 

Civilná ochrana, krízové riadenie, hospodárska mobilizácia, obrana štátu, ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej „CO, KR, HM, O, PO, BOZP“)

 • zabezpečuje úlohy súvisiace s organizovaním civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a úlohy úseku obrany štátu, ochrany pred požiarmi a BOZP v podmienkach mesta Hlohovec
 • spracováva plány ochrany obyvateľov, zoznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok a informuje obyvateľov o postupe pri riešení mimo- riadnych situácií
 • vypracováva a vedie ďalšie plány a dokumentáciu súvisiacu s ochranou obyvateľstva pred následkami živelných pohrôm, priemyselných havárií a pod.
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s riadením a organizovaním prípravy obyvateľstva na civilnú ochranu
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré mestu ako samosprávnemu územnému celku vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi
 • vykonáva funkciu bezpečnostného technika
 • vykonáva funkciu technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • kontroluje aktuálnosť odborných prehliadok, v prípade zistených nedostatkov informuje primátora
 • vydáva súhlas obce s vykonaním ohňostrojných prác podľa platných právnych predpisov
 • zabezpečuje ďalšie činnosti podľa pokynov primátora mesta

 


6366023

Úvodná stránka