Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Kancelária prednostu

PREDNOSTA MsÚ

 Mgr. Tomáš Borovský - prednosta MsÚ

Tel: 0905 105 906, č.dv. 4/1p

E-mail: tomas.borovsky@hlohovec.sk


 

KANCELÁRIA PREDNOSTU

 Bc. Ida Švrčková - referentka - sekretárka

Tel: 033/7368 224, č.dv. 203/2p

E-mail: ida.svrckova@hlohovec.sk

  - referentka pre verejné obstarávanie

Tel: 033/3813 384, č. dv. 15/1p

E-mail:

 Mária Gážiová - referentka pre mzdy, odmeňovanie a motiváciu

Tel: 033/7368 223, č.dv. 205/2p

E-mail: maria.gaziova@hlohovec.sk  

  Ing. Daniela Šuláková - referentka pre personalistiku

Tel: Tel: 033/7368 223, č.dv. 205/2p

E-mail: daniela.sulakova@hlohovec.sk

 Ing. Beáta Chochlíková - referentka pre personalistiku

Tel: Tel: 033/7368 223, č.dv. 205/2p

E-mail: beata.chochlikova@hlohovec.sk


 

Prednosta MsÚ

 1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.
 2. Prednostu MsÚ vymenúva a odvoláva primátor.
 3. Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy :
 • vedie, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu
 • po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno - technické vybavenie MsÚ
 • zodpovedá za hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu
 • zabezpečuje ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
 • navrhuje primátorovi pracovnoprávne záležitosti MsÚ
 • riadi, kontroluje a hodnotí prácu vedúcich odborov a určuje im pracovné náplne, navrhuje odmeňovanie vedúcich odborov a v spolupráci s vedúcimi odborov odmeňovanie ostatných zamestnancov
 • dbá o účelnú organizáciu práce jednotlivých organizačných zložiek MsÚ, o výmenu skúseností a vedomostí medzi odbormi, o spoluprácu pri plnení úloh
 • podľa potreby vydáva interné predpisy, metodické pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a úloh MsÚ
 • zvoláva porady vedúcich odborov spravidla raz týždenne, kde zadáva úlohy s písomnej forme, s konkrétnou zodpovednosťou a termínom plnenia, tieto kontroluje a vyhodnocuje
 • organizuje stretnutia a rokovania s vedúcimi zamestnancami (podľa potreby s ostatnými zamestnancami) za účelom riešenia konkrétnych úloh, projektov a problémov
 • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným
 • je oprávnený konať vo veciach administratívnych, ktoré sa týkajú MsÚ, pokiaľ tieto nie sú zákonom, Štatútom mesta Hlohovec alebo týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi
 • rozhoduje o príslušnosti pre vybavenie konkrétnej veci alebo činnosti v prípade, že príslušnosť na jej vybavenie nie je stanovená týmto organizačným poriadkom
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Kancelária prednostu

Náplň činnosti kancelárie prednostu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:


Sekretariát

 • vykonáva všetky organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou kancelárie prednostu
 • organizačne zabezpečuje spracovávanie materiálov na rokovania MsR a MsZ, technicky spracováva materiály predkladané prednostom MsÚ, kompletizuje materiály predkladané ostatnými odbormi MsÚ, mestskými organizáciami, spracováva pozvánky na zasadnutia mestských orgánov a zabezpečuje zverejňovanie materiálov na webovom sídle mesta
 • vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí MsR a MsZ a zabezpečuje ich archiváciu,
 • vedie evidenciu dochádzky poslancov na zasadnutia MsZ a evidenciu jednotlivých hlasovaní
 • vedie aktuálnu evidenciu zápisníc komisií MsZ, uznesení MsR a MsZ
 • vyhotovuje a doručuje uznesenia MsR a MsZ príslušným zamestnancom
 • zúčastňuje sa na rokovaniach MsR a MsZ, zabezpečuje účasť zamestnancov na rokovaniach MsR a MsZ
 • zabezpečuje obsluhu systému a hlasovacieho zariadenia HER v súčinnosti s odborom organizačným a informatiky
 • eviduje zoznamy členov jednotlivých komisií MsZ, poskytuje im potrebné informácie a zabezpečuje podklady pre výplatu ich odmien
 • organizačne zabezpečuje vyplácanie odmien za výkon funkcií poslancom MsZ a členom MsR
 • vedie centrálnu evidenciu príkazov prednostu a metodických pokynov prednostu, určuje im poradové čísla a zverejňuje ich na intranete prostredníctvom referátu informatiky
 • organizuje a koordinuje využívanie referentského vozidla MsÚ podľa požiadaviek jednotlivých organizačných zložiek MsÚ, zabezpečuje koordináciu pracovnej činnosti vodiča MsÚ
 • zabezpečuje organizovanie porád prednostu (pozvánka, zápisnice, kontrola úloh)
 • zabezpečuje prijímanie stránok, oficiálnych hostí, návštev a pod.
 • zabezpečuje korešpondenciu s ústrednými orgánmi, s orgánmi štátnej správy a inými organizáciami a inštitúciami
 • zodpovedá za registratúru kancelárie prednostu
 • zabezpečuje distribúciu podpísanej korešpondencie jednotlivým organizačným zložkám MsÚ
 • administratívne spracováva spisovú agendu a poštu vybavovanú prednostom MsÚ
 • zabezpečuje ďalšie činnosti podľa pokynov prednostu mesta

 

Verejné obstarávanie

 • realizuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác
 • realizuje obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska
 • vykonáva elektronické aukcie a spolupracuje pri ich organizovaní
 • pripravuje plán verejného obstarávania za MsÚ
 • metodicky usmerňuje zamestnancov mestského úradu v oblasti verejného obstarávania
 • vedie evidenciu CPV kódov a zákaziek verejného obstarávania
 • plní povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k Úradu pre verejné obstarávanie vyplývajúce zo zákona
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušnej legislatívy


Personalistika

 • vedie osobné spisy zamestnancov a vykonáva ich správu
 • vedie agendu žiadostí o zamestnanie
 • zabezpečuje prípravu obsadenia voľného pracovného miesta
 • zabezpečuje činnosti spojené so vznikom a ukončením pracovného pomeru
 • zabezpečuje personálne a ostatné záležitosti spojené s vykonávaním práce na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o brigádnickej práci študentov - spojené so vznikom a ukončením pracovného pomeru
 • vedie Katalóg pracovných miest s popisom pracovných činností a zabezpečuje jeho aktualizáciu v súčinnosti s vedúcimi odborov
 • zabezpečuje realizáciu zmien v organizačnom poriadku a organizačnej štruktúre.
 • podieľa sa na tvorbe nového organizačného poriadku a organizačnej štruktúry.
 • zabezpečuje spracovanie interných predpisov súvisiacich so personálnou agendou.
 • vedie agendu stravných lístkov v ISS
 • zabezpečuje evidenciu dochádzok zamestnancov, evidenciu absencií, neprítomnosti a dovoleniek
 • vedie evidenciu domácich a zahraničných služobných ciest zamestnancov.
 • zabezpečuje likvidáciu cestovných výdavkov v zmysle zákona o cestovných náhradách
 • spracováva žiadosti o ročné zúčtovanie ako podklad pre referenta pre mzdy, vydáva potvrdenie o ročnom zúčtovaní zamestnancom pri skončení pracovného pomeru
 • spracováva štatistické výkazy, reporting, odborné prehľady a hlásenia v oblasti personalistiky
 • na požiadanie nadriadeného zamestnanca vyhotovuje potrebné analýzy, správy a vyhodnotenia v oblasti personalistiky
 • zabezpečuje archiváciu personálnych záležitostí zamestnancov v zmysle platných predpisov
 • podieľa sa na riešení pracovno-právnych problémov
 • vedie evidenciu účasti zamestnancov na odbornom vzdelávaní a sprístupňuje ju všetkým zamestnancom
 • zabezpečuje prihlásenie zamestnanca na školenie a vypracovanie podkladov k úhrade
 • organizuje vzdelávacie programy a tréningy zamestnancov
 • komunikuje s úradmi a poisťovňami v rozsahu personálnej agendy, odosiela žiadosti o vyrovnanie pohľadávok a záväzkov voči poisťovniam a ÚPSVaR
 • vytvára podmienky pre sociálny program zamestnancov v spolupráci s odborovou organizáciou SLOVES v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy
 • zastupuje referenta pre mzdy počas jeho neprítomnosti
 • vedie príslušnú štatistiku, zostavuje odborné prehľady a hlásenia na sociálnu a zdravotné poisťovne

Mzdy, odmeňovanie a motivácia

 • spracováva podklady k vyplácaniu miezd a využitím programového vybavenia zabezpečuje kompletné spracovanie miezd zamestnancov, vrátane odvodov poistného a dane zo mzdy a ročného zúčtovania dane
 • zabezpečuje likvidáciu nemocenských dávok, odovzdáva príslušnú dokumentáciu a podklady pre vyplatenie dávok Sociálnej poisťovni
 • vykonáva zrážky z miezd zamestnancov mesta
 • spracováva štatistické výkazy, reporting, odborné prehľady a hlásenia v oblasti miezd
 • na požiadanie nadriadeného zamestnanca vyhotovuje potrebné analýzy, správy a vyhodnotenia v oblasti miezd
 • zabezpečuje archiváciu mzdových záležitostí zamestnancov v zmysle platných predpisov v súčinnosti s referentom registratúrneho strediska
 • v zmysle príslušného zákona o odmeňovaní a odmeňovacieho poriadku mesta pripravuje podklady k stanoveniu platov zamestnancov a spracováva platové dekréty zamestnancov
 • zabezpečuje mzdové a ostatné záležitosti spojené s vykonávaním práce na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti, resp. dohôd o brigádnickej práci študentov
 • zabezpečuje spracovanie interných predpisov súvisiacich so mzdovou agendou
 • komunikuje s úradmi a poisťovňami v rozsahu mzdovej agendy, zabezpečuje tlač a odosielanie výkazov do poisťovní, spracúva a odosiela evidenčné listy dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne
 • vykonáva zúčtovanie odmien poslancov MsZ, členov MsR, komisií MsZ, odmien členov volebných a referendových komisií a ďalších odmien v súlade s príslušnými predpismi
 • zabezpečuje podklady (mesačné výkazy) pre referenta MsP v súvislosti s výkonom chránenej dielne na MsP
 • zabezpečuje nahrávanie harmonogramu MsP do ISS, jeho kontrolu a opravu, nahrávanie dochádzky a príplatkov mestkých policajtov
 • zabezpečuje agendu stravných lískov
 • zabezpečuje tlač a distribúciu výplatných pások zamestnacom
 • zabezpečuje uzavretie mesiaca v ISS v oblasti mzdovej agendy
 • zabezpečuje tlač a kontrolu mzdových listov
 • zabezpečuje spracovanie, kontrolu a odosielanie platobných poukazov a výkazov do učtárne
 • vykonáva ročné zúčtovanie
 • vytvára podmienky pre sociálny program zamestnancov v spolupráci s odborovou organizáciou SLOVES v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy
 • zabezpečuje správu dát v informačnom systéme, ktorý používa pre svoju agendu.
 • zastupuje referenta pre personalistiku počas jeho neprítomnosti

 


6366008

Úvodná stránka