Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Rôzne oznamy

Rôzne oznamy

Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka 1. stupeňVytlačiť
 

      Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec

                    Telefón: 033/7421156 ▪ Mobil: 0903 930325 ▪ Email: zs.felcana@gmail.com

IČO: 51786222 ▪ DIČ: 2120831878

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11 a ods.1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka 1.stupeň, 100%

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 30.7.2019 do na adresu: Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec, prípadne mailom: zs.felcana@gmail.com

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky, prípadne písomnou pozvánkou. Termín nástupu do pracovného pomeru je možný od 1.9.2019

V Hlohovci, dňa 17.7.2019

                                                                                               Mgr. Miroslava Múdra Vaňková

                                                                                                              riaditeľka školy                                        


 
 

Voľné pracovné miesto - Vedúci odboru výstavbyVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom v súlade s § 5 zákona č. 552/2003

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

VEDÚCI ODBORU VÝSTAVBY
MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - referent pre dopravu a technickú infraštruktúruVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore výstavby Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE

POHOVOR

na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT  PRE DOPRAVU A TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU

 Odbor výstavby na MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie infromácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - referent pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmusVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste

na Odbore stratégie Mestského úradu v Hlohovci  

VYHLASUJE  

POHOVOR

na obsadenie pracovnej pozície

REFERENT  PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, ARCHITEKTÚRU A URBANIZMUS

 Odbor stratégie na MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Voľné pracovné miesto - Vedúci odboru ekonomickéhoVytlačiť
 

MESTO HLOHOVEC

zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom v súlade s § 5 zákona č. 552/2003

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície

VEDÚCI ODBORU EKONOMICKÉHO
MsÚ v Hlohovci

 

Bližšie informácie v prílohe.


 
 

Služba IOMO je dočasne nedostupnáVytlačiť
 

Mesto Hlohovec oznamuje, že služba IOMO (integrované obslužné miesto občana) je dočasne, z technických príčin na strane dodávateľa, nedostupná.

Rýchlosť odstránenia poruchy je závislá od operatívnosti štátnych inštitúcií.

Výpis a odpis z registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra vám poskytnú na pobočkách Slovenskej pošty.

O odstránení poruchy vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Vyhlásenie nebezpečenstva požiaruVytlačiť
 

 

MESTO HLOHOVEC – MESTSKÝ ÚRAD HLOHOVEC

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       

 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch  v súlade s § 4 písm. b) a § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Hlohovec

od 03. júla 2019, 07.00 hod. do odvolania
 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady  protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a i ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:

 

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä:

 

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje.

 

                                                                                                                          Ing. Miroslav Kollár

                                                                                                                             primátor mesta


 
 

Dotazníkový zber údajov Európska sociálna sondaVytlačiť
 

Počas mesiacov júl až november 2019 bude v Hlohovci prebiehať dotazníkový zber údajov Európska sociálna sonda. V tomto období budú anketári projektu ESS navštevovať domácnosti a uskutočňovať v nich rozhovory. Ide o medzinárodný sociálny prieskum o tom, čo si ľudia myslia o rozličných otázkach týkajúcich sa Slovenska. Prieskum sa uskutočňuje súčasne vo viac ako 30 krajinách Európy a pomôže zistiť nakoľko sú pohľady a názory ľudí v rôznych krajinách podobné alebo rozdielne. ESS je financovaná z národných aj európskych zdrojov. Na Slovensku sa zber dát realizuje už po piaty raz v spolupráci so spoločnosťou ACTLY s.r.o a je koordinovaný Centrom spoločenských a psychologických vied SAV.

Všetky získané informácie budú považované za striktne dôverné a bude sa s nimi zaobchádzať v súlade s európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a v súlade s národnou legislatívou pre ochranu údajov.

Ak by ste mali otázky týkajúce sa štúdie Európska sociálna sonda, kontaktujte agentúru Actly s.r.o actly@actly.sk, 0944 652 214, alebo Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, infosvu@saske.sk, 055/6255856.

Viac informácií o projekte nájdete tu:
https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/slovakia/

https://www.svusav.sk/projekty/europska-socialna-sonda/

https://www.europeansocialsurvey.org/

http://www.actly.sk/


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - 31.07.2019Vytlačiť
 

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 31.07.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.:

Michalská č. 5/TS

Nám. Svätého Michala č. 23, 24, 25, 26, 28

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.


 
 

Od júla bude v Hlohovci prebiehať štatistické zisťovanieVytlačiť
 

Od júla bude v Hlohovci prebiehať štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS). Cieľom zisťovania EHIS je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zber údajov, ktorý prebieha podľa harmonizovanej metodiky, umožňuje medzinárodné porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 430 obcí, medzi nimi je aj Hlohovec. Do zisťovania je zaradených približne 8 000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi Zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohoto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 033/5566 240 – Ing. Jozefína Rozičová.


 
 
Položky 1-10 z 23


6682435

Úvodná stránka