Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odbor stratégie

 

 PhDr. Martina Kováčová - vedúca Odboru stratégie

Tel: 033/7368 235 - platné do 17.08.2019, 3. poschodie

Tel: 0918 957 614 - platné od 17.08.2019

E-mail: martina.kovacova@hlohovec.sk
 

 

 Mgr. Matúš Lukačovič - referent pre stratégie, koncepcie, dáta a participáciu

Tel: 033/7368 249, 3. poschodie

E-mail: matus.lukacovic@hlohovec.sk

 Ing. Miriam Turská - referentka pre implementáciu projektov

Tel: 033/7368 249, 3. poschodie

E-mail: miriam.turska@hlohovec.sk

 Ing. arch. Denisa Krupová  - referentka pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus

Tel: 033/7368 221, 3. poschodie

E-mail: denisa.krupova@hlohovec.sk

 - referentka pre GIS


 

Náplň činnosti odboru spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 

Územné plánovanie, architektúra a urbanizmus

 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru - mesta, jej aktualizáciu, zmeny a doplnky, územnoplánovaciu dokumentáciu zóny, územné projekty, urbanistické štúdie a generely a zabezpečuje ich prerokovanie
 • eviduje a archivuje územnoplánovaciu dokumentáciu
 • pripravuje podklady pre vymedzenie funkcií územia a riešenie ich využitia
 • koordinuje podklady pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v rámci regionálnych i nadregionálnych vzťahov
 • pripravuje samosprávnu legislatívu, regulatívy v oblasti územnoplánovacej problematiky
 • vydáva územnoplánovacie informácie v súlade s platnými územnoplánovacími dokumentáciami
 • sleduje funkčné využitie územia pri regulovaní činností v katastrálnom území mesta
 • posudzuje podnikateľské aktivity na území mesta v súvislosti s funkčným zónovaním podľa územného plánu
 • zabezpečuje podklady pre trvale udržateľný rozvoj so širokými väzbami nad rámec mesta v oblasti územného rozvoja
 • zabezpečuje stanoviská pre spracovanie zámerov regionálneho rozvoja
 • zabezpečuje stanoviská pre spracovanie zámerov pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mesta
 • - sleduje prípravu výstavby a realizáciu stavieb na území mesta v zmysle regulatívov pre výstavbu podľa územného plánu
 • sleduje výstavbu v rámci pamiatkovej zóny mesta
 • pripravuje podklady pre skvalitnenie estetického dojmu verejných priestorov
 • spolupracuje pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návrhov a štúdií
 • sleduje architektonické riešenie stavieb v rámci územných a stavebných konaní

 

GIS

 • zabezpečuje počítačové spracovanie GIS - informačného systému o území mesta, obstaráva a obhospodaruje jednotlivé časti informačného systému katastra nehnuteľností v digitálnej forme, obstaráva pravidelnú aktualizáciu systému, pripravuje podklady pre požiadavky na softwarové zabezpečenie chodu informačného systému, poskytuje predbežné informácie o evidenčných údajoch pozemkov na území mesta, obhospodaruje počítačové spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
 • obstaráva a obhospodaruje tvorbu a aktualizáciu digitálnej technickej mapy (DTM) - poskytuje predbežné informácie o technickom vybavení jednotlivých častí územia mesta, vyhotovuje mapové podklady ako časti DTM s technickým vybavením územia pre žiadateľov v zmysle interných predpisov o digitálnej technickej mape mesta Hlohovec a pre potreby zamestnancov mesta,
 • pripravuje podklady pre odpredaje mestského majetku a ich následné využitie, pre využitie verejných priestranstiev v oblasti svojej pôsobnosti, pre rekonštrukciu alebo uloženie inžinierskych sietí v oblasti svojej pôsobnosti

 

Stratégia mesta, mestské politiky, koncepcie, dáta a participácia

 • zodpovedá za tvorbu a vyhodnocovanie plnenia úloh stratégie mesta a programu rozvoja mesta
 • zabezpečuje tvorbu mestských politík a koncepcií v spolupráci s jednotlivými organizačnými zložkami
 •  v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami pripravuje pre každý významný rozvojový projekt štúdiu uskutočniteľnosti, finančný model a spôsob vyhodnocovania úspešnosti a efektivity pripravovaného projektu
 • rozpracováva prioritné činnosti mesta z pohľadu jeho ďalšieho rozvoja
 • zabezpečuje plánovanie investičných a neinvestičných projektov
 • sleduje a vyhodnocuje pripomienky, záujmy a návrhy obyvateľov a ostatných subjektov týkajúcich sa rozvoja mesta
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri spracovávaní – tvorbe projektov a zámerov smerujúcich a podporujúcich rozvoj mesta
 • v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami MsÚ zabezpečuje vypracovanie zámerov mesta v oblasti hospodárskeho a ekonomického rozvoja mesta a navrhuje spôsob nakladania s mestským majetkom
 • zodpovedá za povinnosti vyplývajúce zo zákona o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
 • zabezpečuje získavanie a jednotnú evidenciu dát pre prácu všetkých organizačných zložiek MsÚ a pre spracovanie koncepcií a mestských politík
 • zabezpečuje koordináciu činností a zber údajov pre projekt benchmarking MsÚ, pre participatívne plánovanie a opendata
 • zodpovedá za odborné práce spojené s prípravou a tvorbou verejnej politiky v rámci pilotného projektu

 

Implementácia projektov

 • zisťuje možnosti zapojenia sa mesta do rôznych podporných programov, grantov, projektov a to vo všetkých oblastiach života mesta, hlavne vo väzbe na EÚ
 • konzultuje a spolupracuje s mestskými organizáciami pri predkladaní a implementácii projektov z rôznych grantových a podporných schém a programov
 • informuje o možnosti zapojenia sa ostatných subjektov pôsobiacich na území mesta Hlohovec do rôznych grantových a podporných schém a programov
 • aktívne vyhľadáva a rozvíja alternatívne nedaňové financovanie ako podporné programy, sponzorstvo, granty
 • vypracováva projekty, žiadosti pre získanie finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov financovania, z rôznych podporných programov, grantov, dotácií a pod., najmä v nadväznosti na fondy Európskej únie, vo všetkých oblastiach života v súlade s celkovou stratégiou (koncepciou) mesta
 • zabezpečuje realizáciu a implementáciu projektov, vrátane zúčtovania prostriedkov v rámci projektov
 • koordinuje implementáciu a realizáciu jednotlivých schválených rozvojových projektov v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami MsÚ
 • pripravuje zmluvy v rámci implementácie poskytovaných prostriedkov
 • koordinuje činnosť mestských organizácií v oblasti prípravy projektov týchto subjektov v rámci vyhlásených výziev na poskytnutie prostriedkov z fondov EÚ, štátneho rozpočtu, resp. iných zdrojov
 • vyhotovuje monitorovacie správy a vyhodnocuje plnenie schválených grantov EÚ
 • monitoruje možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a ďalších verejných zdrojov

 


6937412

Úvodná stránka