Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Odbor školstva

 

 Mgr. Iveta Moravcová - vedúca Odboru školstva

Tel: 033/7368 253  - platné do 17.08.2019, č.dv. 1/1p

Tel: 0918 948 116 - platné od 17.08.2019

E-mail: iveta.moravcova@hlohovec.sk

 

REFERÁT PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ - ŠKOLSKÝ ÚRAD

 Mgr. Jana Komarňanská - referentka Školského úradu

Tel: 033/3818 483 - platný do 17.08.2019, č.dv. 1/1p

Tel: 033/7368 253 - platný od 17.08.2019

E-mail: jana.komarnanska@hlohovec.sk
 

REFERÁT ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ

 Adriana Seewaldová - referent pre originálne kompetencie

Tel: 033/3818 483, č.dv. 1/1p

E-mail: adriana.seewaldova@hlohovec.sk
 

REFERÁT FINANCOVANIA ŠKOLSTVA

 Ľubica Tóthová - referentka pre financovanie školstva

Tel: 033/7368 218, č.dv. 1/1p

E-mail: lubica.tothova@hlohovec.sk


 

ODBOR ŠKOLSTVA

 

Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a výkon samosprávy v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Hlohovec zriaďovateľom.

Ďalej zabezpečuje úlohy prostredníctvom nasledujúcich organizačných zložiek:

Referát prenesených kompetencií – Školský úrad

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom mesto
 • zabezpečuje odborné činnosti v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania okrem kontroly v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie a iných kontrolných orgánov vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorým je zriaďovateľom mesto
 • vydáva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi organizačné usmernenia a metodické pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorým je zriaďovateľom mesto
 • rozhoduje vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná mesto
 • prerokováva školský vzdelávací program a výchovný program predkladaný riaditeľmi škôl a školských zariadení Mestu Hlohovec
 • pripravuje podklady a vedie agendu súvisiacu s hodnotením riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v meste trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia
 • oznamuje obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho prijatie do základnej školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti

 

Referát originálnych kompetencií

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorým je zriaďovateľom a to najmä v oblastiach riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania, ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, v centrách voľného času (ďalej „CVČ“) a v základnej umeleckej škole (ďalej „ZUŠ“)
 • zabezpečuje činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou Mesta Hlohovec a pripravuje podklady vo veciach zriaďovania, spájania a zrušovania škôl a školských zariadení
 • vypracováva VZN, v ktorých Mesto Hlohovec určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a VZN o školských obvodoch, VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku a VZN o dotácií na dieťa
 • spolupracuje pri vytváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ako aj pri vytváraní podmienok na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom a žiakov zo sociálne znevýchodneného prostredia v školách a školských zariadeniach
 • spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti
 • spolupracuje pri zabezpečovaní podmienok na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorým je zriaďovateľom mesto
 • kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach
 • vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení, v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo Okresný úrad
 • pripravuje podklady na štatistické zisťovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach na území mesta Hlohovec
 • spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení
 • predkladá mestskej školskej rade na vyjadrenia:
 • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, návrhy na zriaďovanie, spájanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení, návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom
 • prerokúva so zástupcami v radách škôl a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, koncepciu rozvoja školy a správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole a v školskom zariadení
 • zabezpečuje účasť zástupcov mesta v jednotlivých školských radách
 • spolupracuje so ZŠ a MŠ v meste pri poskytovaní štátnej dotácie na stravu a školské pomôcky deťom, ktorých rodičia majú nízky príjem alebo sú v hmotnej núdzi, zasielanie žiadostí z jednotlivých zariadení ÚPSVaR, zasielanie finančných prostriedkov jednotlivým školským zariadeniam, kontrola mesačných výkazov, spracovanie a vyúčtovanie celej agendy
 • koordinuje spoluprácu mestských kultúrnych organizácií so školami
 • sprostredkováva kontakty medzi školami a školskými zariadeniami, strednými školami a zahraničnými partnerskými mestami
 • podieľa sa na príprave podkladov pri vymenúvaní a odvolávaní riaditeľov škôl, školských zariadení a ich odmeňovaní

 

Referát financovania školstva

Náplň činnosti referátu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • sleduje legislatívu v oblasti financovania škôl
 • metodicky usmerňuje ekonómov a hospodárov škôl v otázkach financovania
 • v prípade nedostatku pridelených finančných prostriedkov na financovanie prenesených kompetencií pripravuje podklady pre dohodovacie konanie
 • sleduje finančné toky poskytnutých finančných prostriedkov pre zriaďovateľa na zabezpečenie financovania prenesených a originálnych kompetencií
 • spolupracuje so štátnou správou v oblasti školstva
 • navrhuje rozpis finančných prostriedkov obdržaných zo ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • v rámci financovania originálnych kompetencií navrhuje rozpočty školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako súčasť programového rozpočtu mesta predkladaného na schválenie mestskému zastupiteľstvu
 • na základe schváleného rozpočtu mesačne uvoľňuje prostriedky na mzdy a prevádzku
 • mesačne sleduje použitie a efektívnosť využitia pridelených finančných prostriedkov v rámci financovania prenesených a originálnych kompetencií a vedie o tom evidenciu (príjmy, výdavky, rekapitulácia miezd)
 • vedie evidenciu o poskytnutých prostriedkoch, ako aj o všetkých vlastných príjmoch škôl a školských zariadení
 • v zmysle aktuálnych metodických pokynov žiada finančné prostriedky (napr. deti v hmotnej núdzi, školské pomôcky, štipendiá, príspevky na cestovné, finančné prostriedky v prípade havarijných situácií na školách a pod.)
 • pripravuje podklady k prevodom finančných prostriedkov na jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako aj na školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi, prípadne súkromné školy a školské zariadenia na území mesta
 • zabezpečuje vyplnenie výkazov finačno – ekonomického charakteru za zriaďovateľa požadovaných štátnou správou
 • každoročne vypracováva súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 


 


6937389

Úvodná stránka