Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Psy v meste

Evidencia psov

 

     Mestský úrad v Hlohovci vedie evidenciu psov držaných na území mesta Hlohovec. 

 

     http://egov.hlohovec.sk/default.aspx

    

 

 

 

 

     Zverejnené štatistické informácie o evidovaných psoch v rozsahu počty psov podľa ulíc a podľa adries  vznikajú automaticky z informačného systému a sú aktualizované denne.

 

Informácie k prihláseniu psa do evidencie


 

ČIPOVANIE PSOV

 

     Mesto Hlohovec v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v nadväznosti na zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, v zmysle VZN mesta Hlohovec č. 120/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 vyzýva občanov, aby nahlásili údaj o čipovaní psa do evidencie MsÚ, t.j. číslo čipu.

     Podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) zákona 282/2002 Z.z.  sa do evidencie zapisuje tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má.

     Každú zmenu skutočností alebo údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

         Žiadame majiteľov / držiteľov psov, aby nahlasovali Mestu Hlohovec údaj o čipovaní psa – čipové číslo jedným z nasledovných spôsobov:


 

Podmienky držania psov na území mesta Hlohovec

  

     Niektoré podmienky držania psov na území mesta Hlohovec upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 120/2011 v znení dodatku č. 1.

     Toto nariadenia upravuje:

1) niektoré podmienky držania psov na území mesta Hlohovec v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov,
2) VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov.1

_______________________________

1 zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 547/2010 Z. z. o začlenení Železničnej polícii do policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 255/1994 Z.z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov
 

Na účely tohto VZN

Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 2,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej obrany 3,
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.

Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.4

Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

Verejným priestranstvom sú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, najmä ulice, námestia, chodníky, mosty, podchody, schodiská, parkoviská, zastávky verejnej autobusovej dopravy, parky, sídlisková zeleň, nábrežia vodných tokov, detské a školské ihriská, pietne miesta, čiže priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, teda slúžia na všeobecné užívanie.

Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo má psa v dočasnej držbe a nakladá s ním ako s vlastným (ďalej len "držiteľ psa").

_______________________________

2 zákon NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3 zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
4 § 24 a § 25 zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

 


Evidencia psov

     Evidenciu psov vedie Mestský úrad Hlohovec (ďalej len MsÚ), finančné oddelenie.

     Každý pes držaný nepretržite v lehote viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov . Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie do 30 dní od uplynutia posledného dňa vyššie uvedenej lehoty v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

     Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
f) úhyn psa (úhyn psa bývalý držiteľ preukáže potvrdením veterinárneho lekára alebo čestným vyhlásením),
g) strata psa ( stratu a odcudzenie psa na účely vyradenia psa z evidencie bývalý držiteľ potvrdzuje čestným vyhlásením).

     Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny oznámiť na MsÚ.

     Po zapísaní do evidencie sa pridelí psovi evidenčná známka, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa, názov mesta a údaj, či je pes nebezpečným psom. Prvá známka sa vydá držiteľovi psa bezplatne. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť na MsÚ do 14 dní od zistenia uvedenej skutočnosti. Mesto vydá držiteľovi psa náhradnú známku s novým evidenčným číslom za poplatok 1,66 €. Známka je neprenosná na iného psa.

     Údaje o tom, že sa pes stal nebezpečným, sa zaznamenávajú do evidencie. O skutočnosti, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, a ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, musí byť vykonaný záznam (Mestskou políciou Hlohovec, PZ SR, lekárom). Na základe tohto záznamu vydá mesto držiteľovi psa známku, na ktorej sa uvedie evidenčné číslo, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom či je pes nebezpečným psom.

     Držiteľ psa je povinný dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie č. 106/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, časť daň za psa.


Vodenie psa

     Pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou na obojku a osoba, ktorá psa vedie alebo vykonáva nad nim dohľad je povinná na požiadanie Mestskej polície Hlohovec (ďalej len MsP) preukázať jeho totožnosť touto známkou.

     Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

     Vodiť psa mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať psa v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

     Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

     Vodiť psa na verejné priestranstvo a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

     Do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom:
a) v prepravnom boxe,
b) na vôdzke a s náhubkom (okrem vodiaceho psa).

     Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť na MsÚ.

Vstup so psom je zakázaný:
a)
na detské ihriská (plocha ihriska je vyhradená plochou zelene na ktorej sa ihrisko nachádza po najbližší chodník, oplotenie alebo budovu, ktorou sa zelená plocha končí), pláže, kúpaliská, športové areály, na cintoríny, na iné pietne miesta, do kostolov, do budov verejných inštitúcií, zdravotníckych, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb a na iné verejne prístupné miesta, ak vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak.

b) miesta kde je vstup so psom zakázaný musia byť viditeľne označené oznamovacou tabuľkou alebo piktogramom (zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy, alebo pozemku),

c) zákaz vstupu so psom podľa ods. a) sa netýka služobného psa počas služobného zákroku, psa vodiaceho, psa používaného pri plnení záchranných úloh a pre lokalitu mestských cintorínov aj psa určeného na stráženie cintorína.

Zakazuje sa:
a)
opustiť psa na verejnom priestranstve,
b) uviazať psa na verejnom priestranstva o strom, alebo inú drevinu, ktorá tvorí súčasť
parkovej zelene mesta.
 


Znečisťovanie verejných priestranstiev

     Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie alebo má nad nim dohľad povinný výkaly bezprostredne odstrániť ich vhodením do kontajnera na psie výkaly alebo do kontajnera (smetnej nádoby) na komunálny odpad. Osoba, ktorá psa vedie alebo má nad ním dohľad, je povinná pri kontrole príslušníkmi MsP preukázať, že má pri sebe sáčok, alebo inú pomôcku na likvidáciu výkalov.

 

Odchyt túlavých psov

     Mestská  polícia  popri  iných  úlohách  vykonáva i odchyty psov. Informácie o odychtených psoch zverejňuje na stránke http://mesto.hlohovec.sk/odchyt-tulavych-psov.phtml?id3=66143 .

 

 

Výbeh pre psov

     Občanom mesta Hlohovec a ich štvornohým miláčikom je k dispozícii výbeh pre psov situovaný v parku na ul. R. Dilonga s plochou cca 600 m². Areál je oplotený pletivom do výšky 125 cm a nachádzajú sa v ňom 2 koše určené na psie exkrementy. Rovnako, ako v rámci celého mesta, aj v areáli výbehu pre majiteľov psov platí, že exkrementy po svojich psíkoch musia odpratať. Následne ich môžu odhodiť do pripravených košov v areáli, ktoré sú pravidelne vyprázdňované. Výbeh sa pravidelne čistí a kosí. Údržbu výbehu zabezpečuje Mesto Hlohovec prostredníctvom odborných firiem.    

Výbeh pre psovVýbeh pre psov

 


 

Veterinárni lekári

1. MVDr. Tatiana Červenková, MVDr. Karin Süvegová, PhD.

Pribinova 39, 92001 Hlohovec
Tel.: 033 73018 11
Mobil: 0915 954 193, pohotovosť - 0905 470 226
Druh praxe: malé zvieratá, plazy, exotické vtáctvo, kone
Ordinačné hodiny
Pondelok:9.0017.00
Utorok:9.0017.00
Streda:9.0017.00
Štvrtok:9.0017.00
Piatok:9.0017.00
Sobota:8.0012.00

 

2. MVDr. Radoslav Hanák, MVDr. Katarína Hanáková

Timravy 15/2, 92001 Hlohovec

 

3. MVDr. Miroslav Kluknavský

Nitrianska 42, 920 01 Hlohovec

 


2891947

Úvodná stránka