Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Daň za ubytovanie

Opis:

Mesto Hlohovec vyberá daň za ubytovanie na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN 151/2015 o dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie.

Sadzba dane je 0,50 eur za osobu a prenocovanie.

Oznamovacia povinnosť

Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie je povinný zaregistrovať sa na Mestskom úrade Hlohovec najneskôr v deň začatia činnosti spočívajúcej v poskytovaní služieb odplatného prechodného ubytovania.

Daň je splatná do 15 dní od ukončenia kalendárneho štvrťroka. Osoba poskytujúca odplatné prechodné ubytovanie predloží správcovi dane priznanie k dani za ubytovanie do 15 dní od ukončenia kalendárneho štvrťroka.

Súvisiace predpisy: zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN 151/2015 o dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie.

Tlačivo:
Priznanie k dani za ubytovanie (docx)
Priznanie k dani za ubytovanie (odt)

Kontaktná osoba: Odbor ekonomický, Referát pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Miroslava Chovancová, 033/7368 232, dv. č. 213/2p, mail: miroslava.chovancova@hlohovec.sk


 


6873200

Úvodná stránka