Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Daň za psa

Mesto Hlohovec vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (účinnosť 1.1.2016).

Opis:

Sadzba dane sa určuje za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:

a) za psa chovaného v rodinnom dome              7,00 €,
b) za psa chovaného v bytovom dome             40,00 €,
c) za psa chovaného v priestoroch firiem, obchodných prevádzok a iných objektov alebo stavieb neuvedených  v ods. 1. písm. a) alebo b) 40,00 €.

Daň za psa je možné znížiť na základe žiadosti daňového subjektu o 50%, ak vlastníkom psa je podľa stavu k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia fyzická osoba staršia ako 62 rokov.


Vznik daňovej povinnosti:

Každej  fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nadobudla psa, resp. drží psa na území mesta vzniká daňová povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.

 

Zánik daňovej povinnosti:

Ak daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. 

Daňovník, ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani za psa, prípadne nastane zmena v priznaní, ktoré už bolo podané, je povinný podať:

  • čiastkové priznanie k dani za psa a „obálku“, ak už doteraz bol daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa alebo dane za predajné automaty alebo za nevýherné hracie prístroje, alebo ak nastala zmena skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie dane za psa (napr. splnenie podmienky k zníženiu dane za psa),
  • priznanie k dani za psa a „obálku“, ak doteraz nebol daňovníkom podľa predchádzajúceho odseku.

Druh priznania je potrebné vyznačiť v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva „obálka“.

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet MsÚ Hlohovec IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Hlohovec. Daň je možné uhradiť i poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Hlohovci.
 

Súvisiace predpisy: zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (účinnosť 1.1.2016).

TLAČIVÁ:


Vzor daňového priznania k dani za psa

Poučenie

Potvrdenie o podaní priznania

Žiadosť o zníženie dane za psa docx

Žiadosť o zníženie dane za psa odt

 

Preberaný súbor nespĺňa štandardy informačných systémov verejnej správy z dôvodu, že správca obsahu nie je tvorcom tohto súboru a zdrojovým tvorcom je MF SR.

 

Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, Referát klientskych služieb, Mgr. Martina Andreánska, 033/3815 516, Klientske centrum, prízemie, mail: martina.andreanska@hlohovec.sk

 

Zoznam evidovaných psov

 


 


6849557

Úvodná stránka