Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Daň za predajné automaty

Opis:

Mesto Hlohovec vyberá daň za predajné automaty na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (účinnosť 1.1.2016).

Sadzba dane je 100 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. Ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje alkohol alebo cigarety je sadzba dane 500 eur za jeden predajný automat ročne.
 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Daňovník, ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani za predajné automaty, je povinný podať:

  • čiastkové priznanie k dani za predajné automaty a „obálku“, ak už doteraz bol daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa alebo dane za predajné automaty alebo za nevýherné hracie prístroje,
  • priznanie k dani za predajné automaty a „obálku“, ak doteraz nebol daňovníkom podľa predchádzajúceho odseku.

Druh priznania je potrebné vyznačiť v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva „obálka“.

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet MsÚ Hlohovec IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Hlohovec. Daň je možné uhradiť i poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Hlohovci.


Súvisiace predpisy: zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (účinnosť 1.1.2016)


TLAČIVÁ:

Vzor daňového priznania k dani za predajné automaty

Poučenie

Potvrdenie o podaní priznania

 

Preberaný súbor nespĺňa štandardy informačných systémov verejnej správy z dôvodu, že správca obsahu nie je tvorcom tohto súboru a zdrojovým tvorcom je MF SR.


Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, Referát klientskych služieb, Mgr. Martina Andreánska, 033/3815 516, Klientske centrum, prízemie, mail: martina.andreanska@hlohovec.sk


 


6873209

Úvodná stránka