Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Daň za nevýherné hracie prístroje

Opis:

Mesto Hlohovec vyberá daň za nevýherné hracie prístroje na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (účinnosť 1.1.2016) .

 

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je stanovená nasledovne:

a) elektronické prístroje na počítačové hry 332 eur ročne,
b) prístroje 100 eur ročne.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
 

Daňovník, ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje, je povinný podať:

  • čiastkové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje a  „obálku“, ak už doteraz bol daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa alebo dane za predajné automaty alebo za nevýherné hracie prístroje,
  • priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje a „obálku“, ak doteraz nebol daňovníkom podľa predchádzajúceho odseku.

Druh priznania je potrebné vyznačiť v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva „obálka“.

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet MsÚ Hlohovec IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. pobočka Hlohovec. Daň je možné uhradiť i poštovým peňažným poukazom alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Hlohovci.

 

Súvisiace predpisy: zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, VZN 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (účinnosť 1.1.2016) .


TLAČIVÁ:

Vzor daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie

Potvrdenie o podaní priznania

 

Preberaný súbor nespĺňa štandardy informačných systémov verejnej správy z dôvodu, že správca obsahu nie je tvorcom tohto súboru a zdrojovým tvorcom je MF SR.


Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, Referát klientskych služieb, Mgr. Martina Andreánska, 033/3815 516, Klientske centrum, prízemie, mail: martina.andreanska@hlohovec.sk


 


6927785

Úvodná stránka