Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Daň z nehnuteľností

Mesto Hlohovec vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Hlohovec a Šulekovo, predovšetkým sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, oslobodenie a zníženie dane vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec o o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje VZN 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (účinnosť 1.1.2016). Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností, je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

 

Potrebné doklady
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

 

TLAČIVÁ

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností pre FO a PO (platný od 1.1.2017)

Poučenie (platné od 1.1.2017)

Potvrdenie o podaní priznania (platné od 1.1.2017)

Ďalšie tlačivá:

Žiadosť o vrátenie preplatku daní

Žiadosť o preúčtovanie preplatku daní

Preberaný súbor nespĺňa štandardy informačných systémov verejnej správy z dôvodu, že správca obsahu nie je tvorcom tohto súboru a zdrojovým tvorcom je MF SR.

 

SADZBY DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Hodnoty dane z pozemkov a sadzby dane z pozemkov
Sadzby dane zo stavieb
Sadzby dane z bytov a nebytových priestorov

 

Oslobodenie a zníženie dane

Tlačivo: Daň z nehnuteľností - K osobodeniu/zníženiu dane je potrebné vyplniť strany 1, 5, 6 a 7.

Daň z nehnuteľností sa vyrubuje rozhodnutím. Daň daňovník uhradí na základe rozhodnutia na účet správcu dane Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Hlohovec, IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001, BIC - kód banky: KOMASK2X alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Hlohovci.


Súvisiace predpisy:
zákon NR SR 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s použitím zákona NR SR 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a
VZN 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje  (účinnosť 1.1.2016)

Kontaktná osoba: Odbor ekonomický, referát daní a poplatkov
Eva Hudecová - mail: eva.hudecova@hlohovec.sk, II. poschodie, tel. č. 033/3814415, kl. 416, č.dv.210/2p
Dária Bacová - mail: daria.bacova@hlohovec.sk, II. poschodie, tel. č. 033/7368 209, č. dv. 210/2p,
Andrea Remenárová - mail: andrea.remenarova@hlohovec.sk, II. poschodie, tel. č. 033/7368 209, č. dv. 210/2p


 


6848938

Úvodná stránka