Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Číslovanie stavieb (určenie súpisného a orientačného čísla)

Opis:

Na základe zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a s ním súvisiacich legislatívnych zmien chceme obyvateľov informovať o nasledovných povinnostiach súvisiacich s označovaním stavieb súpisným číslom a orientačným číslom.

  1. Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  do  30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.
  2. Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30.6.2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31. decembra 2015.
  3. Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, túto povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Porušenie uvedených povinností môže byť v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov sankcionované pokutou až do výšky 6 638 eur.

Žiadosti o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla sa podávajú na Mestskom úrade v Hlohovci na referáte klientskych služieb - prízemie.

K žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla je potrebné priložiť:

  1. Kolaudačné rozhodnutie, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
  2. Zameranie adresného bodu (podľa  zákona č. 125/2015 Z.z.),
  3. Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach,  na ktorých sa byty nachádzajú.

Všetky tlačivá žiadostí spolu s informáciou o zákonom požadovaných prílohách sú zverejnené na webovej stránke mesta Hlohovec. Bližšie informácie tiež na t.č. 033/3813386.

Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Tlačivo:
Žiadosť o zrušenie súpisného alebo orientačného čísla
Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla
Žiadosť o zmenu súpisného alebo orientačného čísla

Kontaktná osoba: Odbor právny a klientskych služieb, referent registra adries, Ing. Jana Janíková, tel. 033/3813386, Klientske centrum, prízemie


 


6857435

Úvodná stránka