Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Cintorín virtuálne

SMÚTOČNÉ OBRADY

 

O Z N A M

_____________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom, že Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 202/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 01. 2018. Schválený prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko v meste Hlohovec a v miestnej časti Šulekovo a upravuje:

a) rozsah služieb poskytovaných prevádzkovateľom na pohrebisku v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo,

b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,

c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,

d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení,

e) spôsob vedenia evidencie pohrebiska,

f) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,

g) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, pasport hrobových miest,

h) dĺžku tlecej doby,

i) spôsob nakladania s odpadmi,

j) podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebných služieb na pohrebisko,

k) cenník služieb,

l) nájomné za hrobové miesta.


Prevádzkovanie pohrebiska zabezpečuje Mestský úrad v Hlohovci prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska:

Meno a priezvisko: Tibor Schottert
Miesto podnikania: Bernolákova 74, 920 01 Hlohovec
IČO: 32835418
DIČ: 1020355369
Adresa prevádzky: Nitrianska 2, 920 01 Hlohovec (dom smútku)

Výška nájomného za hrobové miesta je stanovená vo všeobecne záväznom nariadení mesta Hlohovec 202/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo.  Úhradu nájomného za hrobové miesto môžete zrealizovať:

  • platbou v hotovosti osobne v kancelárii povereného prevádzkovateľa pohrebiska – Tibora Schotterta, (číslo t. 033/7301168) v Dome smútku v Hlohovci na Nitrianskej ul. č. 2,
  • poštovou poukážkou, ktorú Vám vydá prevádzkovateľ pohrebiska v Dome smútku na Nitrianskej ul. č. 2 v Hlohovci. Na poštovej poukážke je uvedené číslo účtu Mesta Hlohovec: IBAN : SK75 5600 0000 0010 0354 9001, do ktorej sa ako variabilný symbol uvedie číslo 0418 a špecifický symbol sa uvedie číslo hrobového miesta a v poznámke je potrebné uviesť dátum, do ktorého je nájomné za uvedené hrobové miesto zaplatené,
  • prevodným príkazom na účet Mesta Hlohovec, ktorý je vedený v Prima banke Slovensko, a.s. - číslo účtu
    IBAN : SK75 5600 0000 0010 0354 9001
    BIC - kód banky: KOMASK2X, kde sa ako variabilný symbol uvedie číslo 0418, ako špecifický symbol sa uvedie číslo hrobového miesta a v poznámke (správa pre prijímateľa) musí byť uvedené meno nájomcu a dátum (obdobie), do ktorého je nájomné za uvedené hrobové miesto zaplatené.

Údaje potrebné k úhrade nájomného poskytne prevádzkovateľ pohrebiska na tel. čísle 033/7301168. Ak nájomca ani po upozornení neuhradí nájomné za užívanie hrobového miesta, v zmysle zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, prevádzkovateľ pohrebiska vypovie zmluvu o nájme hrobového miesta.

Zároveň upozorňujeme občanov, že v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné ku každému hrobovému miestu, okrem úhrady nájomného za hrobového miesto, mať aj uzatvorenú zmluvu o nájme hrobového miesta. Prosíme všetkých nájomcov hrobových miest na pohrebisku v Hlohovci a v m. č. Šulekovo, aby si uvedené chýbajúce náležitosti potrebné k nájmu hrobového miesta doriešili (príloha „Zoznam hrobových miest, ktoré nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu - cintorín Hlohovec“ , "Zoznam hrobových miest, ktoré nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu - cintorín m.č. Šulekovo"). Uzatvorenie zmluvy o nájme hrobového miesta zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska – Tibor Schottert, Nitrianska 2, Hlohovec (číslo t. 033/7301168), ktorý je za Mesto Hlohovec, ako vlastníka pohrebiska, poverený uzatvárať zmluvy o nájme hrobových miest a vyberať nájomné za hrobové miesta. K uzatvoreniu nájomnej zmluvy je potrebné dostaviť sa do kancelárie prevádzkovateľa pohrebiska (v Dome smútku na Nitrianskej ul. 2 v Hlohovci) osobne v pracovných dňoch UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK, v čase od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod., na preukázanie totožnosti je potrebné predložiť občiansky preukaz.

Mesto Hlohovec po aktualizácii hrobových miest na pohrebiskách v Hlohovci a v m. č. Šulekovo v roku 2009 sprístupnilo na webovej stránke mesta Hlohovec tzv. „virtuálny cintorín“. Prehliadač pasportov uvedených pohrebísk obsahuje okrem údajov o zomrelom, fotografiách náhrobkov a digitálnych máp oboch pohrebísk aj údaje o úhrade nájomného za hrobové miesto a dátum uzatvorenia zmluvy o nájme hrobového miesta. Na hrobovom mieste je možné zapáliť virtuálnu sviečku alebo položiť kyticu. Prosíme občanov, aby prekontrolovali zverejnené údaje o hrobovom mieste a o zistených nezrovnalostiach zaslali písomné oznámenie na e-mailovú adresu Mestského úradu v Hlohovci msu@hlohovec.sk . Taktiež nájomcovia hrobových miest môžu na uvedenú e-mailovú adresu zaslať akékoľvek požiadavky na poskytnutie informácií o nimi prenajatom hrobovom mieste, prípadne môžu zaslať kontaktné údaje o nájomcoch hrobových miest.

V Hlohovci, 16. 04. 2013

 

CINTORÍN VIRTUÁLNE - VSTÚPTE

 


 


6937383

Úvodná stránka