Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Cintorín

Opis:

Informácie k platbe:

Výška nájomného za hrobové miesta je stanovená na obdobie 10 rokov vo všeobecne  záväznom nariadení mesta Hlohovec č. 202/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo. Úhradu nájomného za hrobové miesto môžete zrealizovať platbou:

  • v hotovosti, osobne v kancelárii povereného prevádzkovateľa pohrebiska – Tibora Schotterta v Dome smútku v Hlohovci na Nitrianskej ulici č. 2, tel. č. 033/7301 168
  • prevodným príkazom na účet Mesta Hlohovec, ktorý je vedený v Prima banke Slovensko, a.s. – číslo účtu IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001, BIC kód banky: KOMASK2X, kde sa ako variabilný symbol uvedie číslo 0418, ako špecifický symbol sa uvedie číslo hrobového miesta (v tvare: pre Hlohovec: 1číslo sekcie číslo HM, pre Šulekovo: 2 číslo sekcie číslo HM napr:15271 – Hlohovec, sekcia 5, HM č. 271) a v poznámke (správa pre prijímateľa) musí byť uvedené meno nájomcu hrobového miesta.
  • v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni Mestského úradu Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01Hlohovec

 

Nájomné za hrobové miesto sa platí na obdobie 10 rokov vo výške:

•          urnové miesto /100x100cm/............................................... 6,63 eur

•          jednohrob dieťaťa do 6 rokov /80x140xcm/...................... 7,46 eur

•          jednohrob dieťaťa do 14 rokov /90x200cm/...................... 11,94 eur

•          jednohrob dospelého /110x250cm/.................................... 18,25 eur

•          dvojhrob dospelého /210x250cm/...................................... 34,85 eur

•          trojhrob dospelého /310x250cm/........................................ 51,45 eur

•          jednohrobka /110x250cm/.................................................. 45,64 eur

•          dvojhrobka /210x250cm/.................................................... 87,13 eur

•          hrobka s kaplnkou /210x250cm/......................................... 87,13 eur

•          urnové miesto v urnovej stene............................................. 16,59 eur

 

Nájomné je možné zaplatiť až po uzatvorení nájomnej zmluvy. Uzatvorenie nájomnej zmluvy sa vykonáva na cintoríne v Hlohovci, v kancelárii prevádzkovateľa pohrebiska s následnou povinnosťou platby vyššie uvedeným spôsobom.

Platby prijaté na účet mesta Hlohovec a v pokladni sú aktualizované na virtuálnom cintoríne k 15. dňu a ku koncu mesiaca. Platby prijaté na cintoríne sú aktualizované raz týždenne. Vymenené fotografie sa aktualizujú od prijatia najskôr do 3 pracovných dní.

 

Súvisiace predpisy:

- VZN č. 202/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo
 

Tlačivo:
Žiadosť o zmenu údajov, fotografie na virtuálnom cintoríne (docx, 23,7 kB)
Žiadosť o zmenu údajov, fotografie na virtuálnom cintoríne (odt, 11,8 kB)

Kontaktná osoba: Odbor majetku mesta, Mgr. Lenka Hrnčárová, 033/3813382, dv.č. 19/1. p

 

Zoznamy hrobových miest, ktoré nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu


 


6848887

Úvodná stránka