Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Činnosť Odboru školstva

Filozofia vzniku školských obecných úradov :

Vznik školských úradov na Slovensku je súčasťou reformy verejnej správy a decentralizácie  školstva.

Predstavuje : 

 • prenesenie výkonu štátnej správy na úseku školstva z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy (prenesené kompetencie orgánov územnej samosprávy),
 • výkon administratívno-správnych a ďalších činností v školstve na úseku územnej samosprávy (originálne kompetencie orgánov územnej samosprávy)

Podľa rezortnej filozofie, školské úrady predstavujú „odborný servis pre školy a školské    zariadenia“.

 

Odbor školstva a legislatíva:

 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Smernica MŠ VV a Š SR č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov.

Činnosť Odboru školstva:

1.  Odbor školstva :

 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly, ktorá je vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok, ktoré sú vypracované na základe a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi ministerstva školstva a pokynmi odboru školstva okresného úradu v sídle kraja, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.

 

2. Zamestnanci Odboru školstva:

 • Zamestnanci Odboru školstva  nevykonávajú priamu metodickú činnosť, ani inšpekčnú činnosť, ale úzko spolupracujú s metodicko-pedagogickými centrami i so Štátnou školskou inšpekciou.
 • Zamestnanci Odboru školstva vykonávajú odborné, poradenské a administratívno-správne činnosti na úseku školstva vo svojej územnej pôsobnosti:

 

a/ zabezpečujú odborné činnosti rozhodovania v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy a to o:

 • prijatí žiaka do základnej školy,
 • povolení odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
 • dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka alebo o jeho zaradení do nultého ročníka,
 • oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy,
 • individuálnom vzdelávaní žiaka, oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
 • vykonaní komisionálnych skúšok žiakovi,
 • povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
 • žiakovi, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky v školách mimo územia Slovenskej republiky alebo v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
 • povolení vzdelávania sa žiakovi podľa individuálneho učebného plánu,
 • uložení výchovných opatrení
 • určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v základnej škole a v školskom zariadení, ktoré je súčasťou základnej školy,

b/   zabezpečujú odborné činnosti v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly, ktorá patrí do vecnej pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec,

c/ zabezpečujú odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok, pričom tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre príslušný školský rok vydanými rezortným ministerstvom,

d/ zabezpečujú odborné činnosti vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec a to najmä v oblastiach :

 • riadenia a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania,
 • ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, centre voľného času a v základnej umeleckej škole,
 • kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

e/   zabezpečujú odborné činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce - príprava podkladov v súvislosti so zriaďovaním, resp. zrušovaním škôl a školských zariadení a ich zaraďovaním do siete škôl a školských zariadení SR, resp. ich vyraďovaním zo siete škôl a školských zariadení SR,                                

f/   na základe pokynov nadriadených a poverenia vedúcich predstaviteľov obce (ako Odboru školstva) zabezpečujú aj ďalšie činností /napr. v súvislosti s originálnymi kompetenciami obce - administratívno-správne činnosti týkajúce sa materských škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného času, školských klubov detí ako súčastí základných škôl a školských jedální ako súčastí základných škôl, príp. vykonávajú štatisticko – evidenčno - analytické činnosti.

 

Odbor školstva v  Hlohovci - základná charakteristika

 • Mesto Hlohovec vystúpilo zo Spoločného obecného úradu k 30. 6. 2016,
 • Zmena organizačnej štruktúry od 1. 5. 2016 - vznik samostatného Odboru školstva,
 • Oddelenie spoločenských vecí so sídlom v Hlohovci vytvára  Referát sociálnych vecí, kultúry, športu a zdravotníctva, Zbor pre občianske záležitosti  a Referát školstva MsÚ Hlohovec (na základe uznesenia poslancov MsZ v Hlohovci). Odborní zamestnanci Referátu školstva so sídlom v Hlohovci sú zamestnancami Mesta Hlohovec - Mestského úradu Hlohovec,
 • Zriadenie Oddelenia spoločenských vecí s referátom školstva so sídlom na MsÚ v Hlohovci,
 • Zaradenie Oddelenia spoločenských vecí s referátom školstva so sídlom v Hlohovci do organizačnej štruktúry   MsÚ Hlohovec,
 • Mesto Hlohovec zriadilo Spoločný obecný úrad - Školský úrad, Jarmočná ulica 3, 920 01 Hlohovec.

 

Vedúca Odboru školstva na MsÚ v Hlohovci :

Mgr. Iveta Moravcová
Kontakt : kancelária č. 2   (1. posch.)   (podľa úradných hodín)    
Tel: 033/736 82 53
E-mail: iveta.moravcova@hlohovec.sk

 

Zamestnanci Odbru školstva so sídlom  na MsÚ v Hlohovci:

Adriana Seewaldová - referentka pre originálne kompetencie
Kontakt : kancelária č. 1  (1. posch.)   (podľa úradných hodín)
Tel: 033/736 82 18
E-mail: adriana.seewaldova@hlohovec.sk

Ľubica Tóthová - referentka pre financovanie školstva
Kontakt : kancelária č. 1  (1. posch.)   (podľa úradných hodín)    
Tel: 033/736 82 18
E-mail: lubica.tothova@hlohovec.sk

Mgr. Jana Komarňanská - referentka Školského úradu
Kontakt: kancelária č. 1  (1. posch.)   (podľa úradných hodín)    
Tel: 033/736 82 18
E-mail: jana.komarnanska@hlohovec.sk

 

Úradné hodiny:

Pondelok:  08.00 - 11.30 12.30 - 15.00 h

Utorok nestránkový deň

Streda:  08.00 - 11.30 12.30 - 17.00 h

Štvrtok nestránkový deň

Piatok:  08.00 - 11.30 12.30 - 14.00 h

 


 


6937356

Úvodná stránka